Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Waylun likulli humazatin lumaza tin
2
Alla th ee jamaAAa m a lan waAAaddadah u
3
Ya h sabu anna m a lahu akhladah u
4
Kall a layunba th anna fee al h u t ama ti
5
Wam a adr a ka m a al h u t ama tu
6
N a ru All a hi almooqada tu
7
Allatee ta tt aliAAu AAal a alafida ti
8
lnnah a AAalayhim mu s ada tun
9
Fee AAamadin mumaddada tin