Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Araayta alla th ee yuka thth ibu bi al ddeen i
2
Fa tha lika alla th ee yaduAAAAu alyateem a
3
Wal a ya h u dd u AAal a t aAA a mi almiskeen i
4
Fawaylun lilmu s alleen a
5
Alla th eena hum AAan s al a tihim s a hoon a
6
Alla th eena hum yur a oon a
7
WayamnaAAoona alm a AAoon a