Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Alifl a mr a kit a bun o h kimat a y a tuhu thumma fu ss ilat min ladun h akeemin khabeer in
2
All a taAAbudoo ill a All a ha innanee lakum minhu na th eerun wabasheer un
3
Waani istaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi yumattiAAkum mat a AAan h asanan il a ajalin musamman wayuti kulla th ee fa d lin fa d lahu wain tawallaw fainee akh a fu AAalaykum AAa tha ba yawmin kabeer in
4
Il a All a hi marjiAAukum wahuwa AAal a kulli shayin qadeer un
5
Al a innahum yathnoona s udoorahum liyastakhfoo minhu al a h eena yastaghshoona thiy a bahum yaAAlamu m a yusirroona wam a yuAAlinoona innahu AAaleemun bi tha ti a l ss udoor i
6
Wam a min d a bbatin fee alar d i ill a AAal a All a hi rizquh a wayaAAlamu mustaqarrah a wamustawdaAAah a kullun fee kit a bin mubeen in
7
Wahuwa alla th ee khalaqa a l ssam a w a ti wa a lar d a fee sittati ayy a min wak a na AAarshuhu AAal a alm a i liyabluwakum ayyukum a h sanu AAamalan walain qulta innakum mabAAoothoona min baAAdi almawti layaqoolanna alla th eena kafaroo in h atha ill a si h run mubeen un
8
Walain akhkharn a AAanhumu alAAa tha ba il a ommatin maAAdoodatin layaqoolunna m a ya h bisuhu al a yawma yateehim laysa ma s roofan AAanhum wa ha qa bihim m a k a noo bihi yastahzioon a
9
Walain a th aqn a alins a na minn a ra h matan thumma nazaAAn a h a minhu innahu layaoosun kafoor un
10
Walain a th aqn a hu naAAm a a baAAda d arr a a massathu layaqoolanna th ahaba a l ssayyi a tu AAannee innahu lafari h un fakhoor un
11
Ill a alla th eena s abaroo waAAamiloo a l ssa li ha ti ol a ika lahum maghfiratun waajrun kabeer un
12
FalaAAallaka t a rikun baAA d a m a yoo ha ilayka wa da iqun bihi s adruka an yaqooloo lawl a onzila AAalayhi kanzun aw j a a maAAahu malakun innam a anta na th eerun wa A ll a hu AAal a kulli shayin wakeel un
13
Am yaqooloona iftar a hu qul fatoo biAAashri suwarin mithlihi muftaray a tin wa o dAAoo mani ista t aAAtum min dooni All a hi in kuntum sa diqeen a
14
Fai llam yastajeeboo lakum fa i AAlamoo annam a onzila biAAilmi All a hi waan l a il a ha ill a huwa fahal antum muslimoon a
15
Man k a na yureedu al h ay a ta a l dduny a wazeenatah a nuwaffi ilayhim aAAm a lahum feeh a wahum feeh a l a yubkhasoon a
16
Ol a ika alla th eena laysa lahum fee al a khirati ill a a l nn a ru wa h abi t a m a s anaAAoo feeh a wab at ilun m a k a noo yaAAmaloon a
17
Afaman k a na AAal a bayyinatin min rabbihi wayatloohu sh a hidun minhu wamin qablihi kit a bu moos a im a man wara h matan ol a ika yuminoona bihi waman yakfur bihi mina ala h z a bi fa al nn a ru mawAAiduhu fal a taku fee miryatin minhu innahu al h aqqu min rabbika wal a kinna akthara a l nn a si l a yuminoon a
18
Waman a th lamu mimmani iftar a AAal a All a hi ka th iban ol a ika yuAAra d oona AAal a rabbihim wayaqoolu alashh a du h a ol a i alla th eena ka th aboo AAal a rabbihim al a laAAnatu All a hi AAal a a l thth a limeen a
19
Alla th eena ya s uddoona AAan sabeeli All a hi wayabghoonah a AAiwajan wahum bi a l a khirati hum k a firoon a
20
Ol a ika lam yakoonoo muAAjizeena fee alar d i wam a k a na lahum min dooni All a hi min awliy a a yu da AAafu lahumu alAAa tha bu m a k a noo yasta t eeAAoona a l ssamAAa wam a k a noo yub s iroon a
21
Ol a ika alla th eena khasiroo anfusahum wa d alla AAanhum m a k a noo yaftaroon a
22
L a jarama annahum fee al a khirati humu alakhsaroon a
23
Inna alla th eena a manoo waAAamiloo a l sa li ha ti waakhbatoo il a rabbihim ol a ika a s ha bu aljannati hum feeh a kh a lidoon a
24
Mathalu alfareeqayni ka a l aAAm a wa a la s ammi wa a lba s eeri wa al ssameeAAi hal yastawiy a ni mathalan afal a ta th akkaroon a
25
Walaqad arsaln a noo h an il a qawmihi innee lakum na th eerun mubeen un
26
An l a taAAbudoo ill a All a ha innee akh a fu AAalaykum AAa tha ba yawmin aleem in
27
Faq a la almalao alla th eena kafaroo min qawmihi m a nar a ka ill a basharan mithlan a wam a nar a ka ittabaAAaka ill a alla th eena hum ar ath ilun a b a diya a l rrayi wam a nar a lakum AAalayn a min fa d lin bal na th unnukum k ath ibeen a
28
Q a la y a qawmi araaytum in kuntu AAal a bayyinatin min rabbee wa a t a nee ra h matan min AAindihi faAAummiyat AAalaykum anulzimukumooh a waantum lah a k a rihoon a
29
Way a qawmi l a asalukum AAalayhi m a lan in ajriya ill a AAal a All a hi wam a an a bi ta ridi alla th eena a manoo innahum mul a qoo rabbihim wal a kinnee ar a kum qawman tajhaloon a
30
Way a qawmi man yan s urunee mina All a hi in t aradtuhum afal a ta th akkaroon a
31
Wal a aqoolu lakum AAindee khaz a inu All a hi wal a aAAlamu alghayba wal a aqoolu innee malakun wal a aqoolu lilla th eena tazdaree aAAyunukum lan yutiyahumu All a hu khayran All a hu aAAlamu bim a fee anfusihim innee i th an lamina a l thth a limeen a
32
Q a loo y a noo h u qad j a daltan a faaktharta jid a lan a fatin a bim a taAAidun a in kunta mina a l ssa diqeen a
33
Q a la innam a yateekum bihi All a hu in sh a a wam a antum bimuAAjizeen a
34
Wal a yanfaAAukum nu sh ee in aradtu an an s a h a lakum in k a na All a hu yureedu an yughwiyakum huwa rabbukum wailayhi turjaAAoon a
35
Am yaqooloona iftar a hu qul ini iftaraytuhu faAAalayya ijr a mee waan a bareeon mimm a tujrimoon a
36
Waoo h iya il a noo h in annahu lan yumina min qawmika ill a man qad a mana fal a tabtais bim a k a noo yafAAaloon a
37
Wa i s naAAi alfulka biaAAyunin a wawa h yin a wal a tukh at ibnee fee alla th eena th alamoo innahum mughraqoon a
38
Waya s naAAu alfulka wakullam a marra AAalayhi malaon min qawmihi sakhiroo minhu q a la in taskharoo minn a fainn a naskharu minkum kam a taskharoon a
39
Fasawfa taAAlamoona man yateehi AAa tha bun yukhzeehi waya h illu AAalayhi AAa tha bun muqeem un
40
H att a i tha j a a amrun a waf a ra a l ttannooru quln a i h mil feeh a min kullin zawjayni ithnayni waahlaka ill a man sabaqa AAalayhi alqawlu waman a mana wam a a mana maAAahu ill a qaleel un
41
Waq a la irkaboo feeh a bismi All a hi majr a h a wamurs a h a inna rabbee laghafoorun ra h eem un
42
Wahiya tajree bihim fee mawjin ka a ljib a li wan a d a noo h unu ibnahu wak a na fee maAAzilin y a bunayya irkab maAAan a wal a takun maAAa alk a fireen a
43
Q a la sa a wee il a jabalin yaAA s imunee mina alm a i q a la l a AA as ima alyawma min amri All a hi ill a man ra h ima wa ha la baynahum a almawju fak a na mina almughraqeen a
44
Waqeela y a ar d u iblaAAee m a aki way a sam a o aqliAAee waghee d a alm a o waqu d iya alamru wa i stawat AAal a aljoodiyyi waqeela buAAdan lilqawmi a l thth a limeen a
45
Wan a d a noo h un rabbahu faq a la rabbi inna ibnee min ahlee wainna waAAdaka al h aqqu waanta a h kamu al ha kimeen a
46
Q a la y a noo h u innahu laysa min ahlika innahu AAamalun ghayru sa li h in fal a tasalni m a laysa laka bihi AAilmun innee aAAi th uka an takoona mina alj a hileen a
47
Q a la rabbi innee aAAoo th u bika an asalaka m a laysa lee bihi AAilmun waill a taghfir lee watar h amnee akun mina alkh a sireen a
48
Qeela y a noo h u ihbi t bisal a min minn a wabarak a tin AAalayka waAAal a omamin mimman maAAaka waomamun sanumattiAAuhum thumma yamassuhum minn a AAa tha bun aleem un
49
Tilka min anb a i alghaybi noo h eeh a ilayka m a kunta taAAlamuh a anta wal a qawmuka min qabli h atha fa i s bir inna alAA a qibata lilmuttaqeen a
50
Wail a AA a din akh a hum hoodan q a la y a qawmi oAAbudoo All a ha m a lakum min il a hin ghayruhu in antum ill a muftaroon a
51
Y a qawmi l a asalukum AAalayhi ajran in ajriya ill a AAal a alla th ee fa t aranee afal a taAAqiloon a
52
Way a qawmi istaghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi yursili a l ssam a a AAalaykum midr a ran wayazidkum quwwatan il a quwwatikum wal a tatawallaw mujrimeen a
53
Q a loo y a hoodu m a jitan a bibayyinatin wam a na h nu bit a rikee a lihatin a AAan qawlika wam a na h nu laka bimumineen a
54
In naqoolu ill a iAAtar a ka baAA d u a lihatin a bisooin q a la innee oshhidu All a ha wa i shhadoo annee bareeon mimm a tushrikoon a
55
Min doonihi fakeedoonee jameeAAan thumma l a tun th iroon i
56
Innee tawakkaltu AAal a All a hi rabbee warabbikum m a min d a bbatin ill a huwa a khi th un bin as iyatih a inna rabbee AAal a s ir at in mustaqeem in
57
Fain tawallaw faqad ablaghtukum m a orsiltu bihi ilaykum wayastakhlifu rabbee qawman ghayrakum wal a ta d urroonahu shayan inna rabbee AAal a kulli shayin h afee th un
58
Walamm a j a a amrun a najjayn a hoodan wa a lla th eena a manoo maAAahu bira h matin minn a wanajjayn a hum min AAa tha bin ghalee th in
59
Watilka AA a dun ja h adoo bi a y a ti rabbihim waAAa s aw rusulahu wa i ttabaAAoo amra kulli jabb a rin AAaneed in
60
WaotbiAAoo fee h ath ihi a l dduny a laAAnatan wayawma alqiy a mati al a inna AA a dan kafaroo rabbahum al a buAAdan liAA a din qawmi hood in
61
Wail a thamooda akh a hum sa li h an q a la y a qawmi oAAbudoo All a ha m a lakum min il a hin ghayruhu huwa anshaakum mina alar d i wa i staAAmarakum feeh a fa i staghfiroohu thumma tooboo ilayhi inna rabbee qareebun mujeeb un
62
Q a loo y a sa li h u qad kunta feen a marjuwwan qabla h atha atanh a n a an naAAbuda m a yaAAbudu a b a on a wainnan a lafee shakkin mimm a tadAAoon a ilayhi mureeb un
63
Q a la y a qawmi araaytum in kuntu AAal a bayyinatin min rabbee wa a t a nee minhu ra h matan faman yan s urunee mina All a hi in AAa s aytuhu fam a tazeedoonanee ghayra takhseer in
64
Way a qawmi h ath ihi n a qatu All a hi lakum a yatan fa th arooh a takul fee ar d i All a hi wal a tamassooh a bisooin fayakhu th akum AAa tha bun qareeb un
65
FaAAaqarooh a faq a la tamattaAAoo fee d a rikum thal a thata ayy a min tha lika waAAdun ghayru mak th oob in
66
Falamm a j a a amrun a najjayn a sa li h an wa a lla th eena a manoo maAAahu bira h matin minn a wamin khizyi yawmii th in inna rabbaka huwa alqawiyyu alAAazeez u
67
Waakha th a alla th eena th alamoo a l ss ay h atu faa s ba h oo fee diy a rihim j a thimeen a
68
Kaan lam yaghnaw feeh a al a inna thamooda kafaroo rabbahum al a buAAdan lithamood a
69
Walaqad j a at rusulun a ibr a heema bi a lbushr a q a loo sal a man q a la sal a mun fam a labitha an j a a biAAijlin h anee th in
70
Falamm a ra a aydiyahum l a ta s ilu ilayhi nakirahum waawjasa minhum kheefatan q a loo l a takhaf inn a orsiln a il a qawmi loo t in
71
Wa i mraatuhu q a imatun fa d a h ikat fabashsharn a h a biis ha qa wamin war a i is ha qa yaAAqoob a
72
Q a lat y a waylat a aalidu waan a AAajoozun wah atha baAAlee shaykhan inna h atha lashayon AAajeeb un
73
Q a loo ataAAjabeena min amri All a hi ra h matu All a hi wabarak a tuhu AAalaykum ahla albayti innahu h ameedun majeed un
74
Falamm a th ahaba AAan ibr a heema a l rrawAAu waj a athu albushr a yuj a dilun a fee qawmi loo t in
75
Inna ibr a heema la h aleemun aww a hun muneeb un
76
Y a ibr a heemu aAAri d AAan h atha innahu qad j a a amru rabbika wainnahum a teehim AAa tha bun ghayru mardood in
77
Walamm a j a at rusulun a loo t an seea bihim wa da qa bihim th arAAan waq a la h atha yawmun AAa s eeb un
78
Waj a ahu qawmuhu yuhraAAoona ilayhi wamin qablu k a noo yaAAmaloona a l ssayyi a ti q a la y a qawmi h a ol a i ban a tee hunna a t haru lakum fa i ttaqoo All a ha wal a tukhzooni fee d ayfee alaysa minkum rajulun rasheed un
79
Q a loo laqad AAalimta m a lan a fee ban a tika min h aqqin wainnaka lataAAlamu m a nureed u
80
Q a la law anna lee bikum quwwatan aw a wee il a ruknin shadeed in
81
Q a loo y a loo t u inn a rusulu rabbika lan ya s iloo ilayka faasri biahlika biqi t AAin mina allayli wal a yaltafit minkum a h adun ill a imraataka innahu mu s eebuh a m a a sa bahum inna mawAAidahumu a l ss ub h u alaysa a l ss ub h u biqareeb in
82
Falamm a j a a amrun a jaAAaln a AA a liyah a s a filah a waam t arn a AAalayh a h ij a ratan min sijjeelin man d ood in
83
Musawwamatan AAinda rabbika wam a hiya mina a l thth a limeena bibaAAeed in
84
Wail a madyana akh a hum shuAAayban q a la y a qawmi oAAbudoo All a ha m a lakum min il a hin ghayruhu wal a tanqu s oo almiky a la wa a lmeez a na innee ar a kum bikhayrin wainnee akh a fu AAalaykum AAa tha ba yawmin mu h ee t in
85
Way a qawmi awfoo almiky a la wa a lmeez a na bi a lqis t i wal a tabkhasoo a l nn a sa ashy a ahum wal a taAAthaw fee alar d i mufsideen a
86
Baqiyyatu All a hi khayrun lakum in kuntum mumineena wam a an a AAalaykum bi h afee th in
87
Q a loo y a shuAAaybu a s al a tuka tamuruka an natruka m a yaAAbudu a b a on a aw an nafAAala fee amw a lin a m a nash a o innaka laanta al h aleemu a l rrasheed u
88
Q a la y a qawmi araaytum in kuntu AAal a bayyinatin min rabbee warazaqanee minhu rizqan h asanan wam a oreedu an okh a lifakum il a m a anh a kum AAanhu in oreedu ill a ali s l ah a m a ista t aAAtu wam a tawfeeqee ill a bi A ll a hi AAalayhi tawakkaltu wailayhi oneeb u
89
Way a qawmi l a yajrimannakum shiq a qee an yu s eebakum mithlu m a a sa ba qawma noo h in aw qawma hoodin aw qawma sa li h in wam a qawmu loo t in minkum bibaAAeed in
90
Wa i staghfiroo rabbakum thumma tooboo ilayhi inna rabbee ra h eemun wadood un
91
Q a loo y a shuAAaybu m a nafqahu katheeran mimm a taqoolu wainn a lanar a ka feen a d aAAeefan walawl a rah t uka larajamn a ka wam a anta AAalayn a biAAazeez in
92
Q a la y a qawmi arah t ee aAAazzu AAalaykum mina All a hi wa i ttakha th tumoohu war a akum th ihriyyan inna rabbee bim a taAAmaloona mu h ee t un
93
Way a qawmi iAAmaloo AAal a mak a natikum innee AA a milun sawfa taAAlamoona man yateehi AAa tha bun yukhzeehi waman huwa k ath ibun wa i rtaqiboo inne maAAakum raqeeb un
94
Walamm a j a a amrun a najjayn a shuAAayban wa a lla th eena a manoo maAAahu bira h matin minn a waakha th ati alla th eena th alamoo a l ss ay h atu faa s ba h oo fee diy a rihim j a thimeen a
95
Kaan lam yaghnaw feeh a al a buAAdan limadyana kam a baAAidat thamood u
96
Walaqad arsaln a moos a bi a y a tin a wasul ta nin mubeen in
97
Il a firAAawna wamalaihi fa i ttabaAAoo amra firAAawna wam a amru firAAawna birasheed in
98
Yaqdumu qawmahu yawma alqiy a mati faawradahumu a l nn a ra wabisa alwirdu almawrood u
99
WaotbiAAoo fee h ath ihi laAAnatan wayawma alqiy a mati bisa a l rrifdu almarfood u
100
Tha lika min anb a i alqur a naqu ss uhu AAalayka minh a q a imun wa h a s eed un
101
Wam a th alamn a hum wal a kin th alamoo anfusahum fam a aghnat AAanhum a lihatuhumu allatee yadAAoona min dooni All a hi min shayin lamm a j a a amru rabbika wam a z a doohum ghayra tatbeeb in
102
Waka tha lika akh th u rabbika i tha akha th a alqur a wahiya th a limatun inna akh th ahu aleemun shadeed un
103
Inna fee tha lika la a yatan liman kh a fa AAa tha ba al a khirati tha lika yawmun majmooAAun lahu a l nn a su wa tha lika yawmun mashhoodun
104
Wam a nuakhkhiruhu ill a liajalin maAAdood in
105
Yawma yati l a takallamu nafsun ill a bii th nihi faminhum shaqiyyun wasaAAeed in
106
Faamm a alla th eena shaqoo fafee a l nn a ri lahum feeh a zafeerun washaheeq un
107
Kh a lideena feeh a m a d a mati a l ssam a w a tu wa a lar d u ill a m a sh a a rabbuka inna rabbaka faAAAA a lun lim a yureed u
108
Waamm a alla th eena suAAidoo fafee aljannati kh a lideena feeh a m a d a mati a l ssam a w a tu wa a lar d u ill a m a sh a a rabbuka AAa ta an ghayra maj th oo th in
109
Fal a taku fee miryatin mimm a yaAAbudu h a ol a i m a yaAAbudoona ill a kam a yaAAbudu a b a ohum min qablu wainn a lamuwaffoohum na s eebahum ghayra manqoo s in
110
Walaqad a tayn a moos a alkit a ba fa i khtulifa feehi walawl a kalimatun sabaqat min rabbika laqu d iya baynahum wainnahum lafee shakkin minhu mureeb un
111
Wainna kullan lamm a layuwaffiyannahum rabbuka aAAm a lahum innahu bim a yaAAmaloona khabeer un
112
Fa i staqim kam a omirta waman t a ba maAAaka wal a ta t ghaw innahu bim a taAAmaloona ba s eer un
113
Wal a tarkanoo il a alla th eena th alamoo fatamassakumu a l nn a ru wam a lakum min dooni All a hi min awliy a a thumma l a tun s aroon a
114
Waaqimi a l ss al a ta t arafayi a l nnah a ri wazulafan mina allayli inna al h asan a ti yu th hibna a l ssayyi a ti tha lika th ikr a li l ththa kireen a
115
Wa i s bir fainna All a ha l a yu d eeAAu ajra almu h sineen a
116
Falawl a k a na mina alqurooni min qablikum oloo baqiyyatin yanhawna AAani alfas a di fee alar d i ill a qaleelan mimman anjayn a minhum wa i ttabaAAa alla th eena th alamoo m a otrifoo feehi wak a noo mujrimeen a
117
Wam a k a na rabbuka liyuhlika alqur a bi th ulmin waahluh a mu s li h oon a
118
Walaw sh a a rabbuka lajaAAala a l nn a sa ommatan w ah idatan wal a yaz a loona mukhtalifeen a
119
Ill a man ra h ima rabbuka wali tha lika khalaqahum watammat kalimatu rabbika laamlaanna jahannama mina aljinnati wa al nn a si ajmaAAeen a
120
Wakullan naqu ss u AAalayka min anb a i a l rrusuli m a nuthabbitu bihi fu a daka waj a aka fee h ath ihi al h aqqu wamawAAi th atun wa th ikr a lilmumineen a
121
Waqul lilla th eena l a yuminoona iAAmaloo AAal a mak a natikum inn a AA a miloon a
122
Wa i nta th iroo inn a munta th iroon a
123
Walill a hi ghaybu a l ssam a w a ti wa a lar d i wailayhi yurjaAAu alamru kulluhu fa o AAbudhu watawakkal AAalayhi wam a rabbuka bigh a filin AAamm a taAAmaloon a