Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
I tha j a a na s ru All a hi wa a lfat h u
2
Waraayta a l nn a sa yadkhuloona fee deeni All a hi afw a j a n
3
Fasabbi h bi h amdi rabbika wa i staghfirhu innahu k a na taww a b a n