Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Alifl a mr a kit a bun anzaln a hu ilayka litukhrija a l nn a sa mina a l thth ulum a ti il a a l nnoori bii th ni rabbihim il a s ir at i alAAazeezi al h ameed i
2
All a hi alla th ee lahu m a fee a l ssam a w a ti wam a fee alar d i wawaylun lilk a fireena min AAa tha bin shadeed in
3
Alla th eena yasta h ibboona al h ay a ta a l dduny a AAal a al a khirati waya s uddoona AAan sabeeli All a hi wayabghoonah a AAiwajan ol a ika fee d al a lin baAAeed in
4
Wam a arsaln a min rasoolin ill a bilis a ni qawmihi liyubayyina lahum fayu d illu All a hu man yash a o wayahdee man yash a o wahuwa alAAazeezu al h akeem u
5
Walaqad arsaln a moos a bi a y a tin a an akhrij qawmaka mina a l thth ulum a ti il a a l nnoori wa th akkirhum biayy a mi All a hi inna fee tha lika la a y a tin likulli s abb a rin shakoor in
6
Wai th q a la moos a liqawmihi o th kuroo niAAmata All a hi AAalaykum i th anj a kum min a li firAAawna yasoomoonakum sooa alAAa tha bi wayu th abbi h oona abn a akum wayasta h yoona nis a akum wafee tha likum bal a on min rabbikum AAa th eem un
7
Wai th taa thth ana rabbukum lain shakartum laazeedannakum walain kafartum inna AAa tha bee lashadeed un
8
Waq a la moos a in takfuroo antum waman fee alar d i jameeAAan fainna All a ha laghaniyyun h ameed un
9
Alam yatikum nabao alla th eena min qablikum qawmi noo h in waAA a din wathamooda wa a lla th eena min baAAdihim l a yaAAlamuhum ill a All a hu j a athum rusuluhum bi a lbayyin a ti faraddoo aydiyahum fee afw a hihim waq a loo inn a kafarn a bim a orsiltum bihi wainn a lafee shakkin mimm a tadAAoonan a ilayhi mureeb un
10
Q a lat rusuluhum afee All a hi shakkun f at iri a l ssam a w a ti wa a lar d i yadAAookum liyaghfira lakum min th unoobikum wayuakhkhirakum il a ajalin musamman q a loo in antum ill a basharun mithlun a tureedoona an ta s uddoon a AAamm a k a na yaAAbudu a b a on a fatoon a bisul ta nin mubeen in
11
Q a lat lahum rusuluhum in na h nu ill a basharun mithlukum wal a kinna All a ha yamunnu AAal a man yash a o min AAib a dihi wam a k a na lan a an natiyakum bisul ta nin ill a bii th ni All a hi waAAal a All a hi falyatawakkali almuminoon a
12
Wam a lan a all a natawakkala AAal a All a hi waqad had a n a subulan a walana s biranna AAal a m a ath aytumoon a waAAal a All a hi falyatawakkali almutawakkiloon a
13
Waq a la alla th eena kafaroo lirusulihim lanukhrijannakum min ar d in a aw lataAAoodunna fee millatin a faaw ha ilayhim rabbuhum lanuhlikanna a l thth a limeen a
14
Walanuskinannakumu alar d a min baAAdihim tha lika liman kh a fa maq a mee wakh a fa waAAeed i
15
Wa i stafta h oo wakh a ba kullu jabb a rin AAaneed in
16
Min war a ihi jahannamu wayusq a min m a in s adeed in
17
YatajarraAAuhu wal a yak a du yuseeghuhu wayateehi almawtu min kulli mak a nin wam a huwa bimayyitin wamin war a ihi AAa tha bun ghalee th un
18
Mathalu alla th eena kafaroo birabbihim aAAm a luhum karam a din ishtaddat bihi a l rree h u fee yawmin AA as ifin l a yaqdiroona mimm a kasaboo AAal a shayin tha lika huwa a l dd al a lu albaAAeed u
19
Alam tara anna All a ha khalaqa a l ssam a w a ti wa a lar d a bi a l h aqqi in yasha yu th hibkum wayati bikhalqin jadeed in
20
Wam a tha lika AAal a All a hi biAAazeez in
21
Wabarazoo lill a hi jameeAAan faq a la a l dd uAAaf a o lilla th eena istakbaroo inn a kunn a lakum tabaAAan fahal antum mughnoona AAann a min AAa tha bi All a hi min shayin q a loo law had a n a All a hu lahadayn a kum saw a on AAalayn a ajaziAAn a am s abarn a m a lan a min ma h ee s in
22
Waq a la a l shshay ta nu lamm a qu d iya alamru inna All a ha waAAadakum waAAda al h aqqi wawaAAadtukum faakhlaftukum wam a k a na liya AAalaykum min sul ta nin ill a an daAAawtukum fa i stajabtum lee fal a taloomoonee waloomoo anfusakum m a an a bimu s rikhikum wam a antum bimu s rikhiyya innee kafartu bim a ashraktumooni min qablu inna a l thth a limeena lahum AAa tha bun aleem un
23
Waodkhila alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti jann a tin tajree min ta h tih a alanh a ru kh a lideena feeh a bii th ni rabbihim ta h iyyatuhum feeh a sal a m un
24
Alam tara kayfa d araba All a hu mathalan kalimatan t ayyibatan kashajaratin t ayyibatin a s luh a th a bitun wafarAAuh a fee a l ssam a i
25
Tutee okulah a kulla h eenin bii th ni rabbih a waya d ribu All a hu alamth a la li l nn a si laAAallahum yata th akkaroon a
26
Wamathalu kalimatin khabeethatin kashajaratin khabeethatin ijtuththat min fawqi alar d i m a lah a min qar a r in
27
Yuthabbitu All a hu alla th eena a manoo bi a lqawli a l thth a biti fee al h ay a ti a l dduny a wafee al a khirati wayu d illu All a hu a l thth a limeena wayafAAalu All a hu m a yash a o
28
Alam tara il a alla th eena baddaloo niAAmata All a hi kufran waa h alloo qawmahum d a ra albaw a r i
29
Jahannama ya s lawnah a wabisa alqar a r u
30
WajaAAaloo lill a hi and a dan liyu d illoo AAan sabeelihi qul tamattaAAoo fainna ma s eerakum il a a l nn a r i
31
Qul liAAib a diya alla th eena a manoo yuqeemoo a l ss al a ta wayunfiqoo mimm a razaqn a hum sirran waAAal a niyatan min qabli an yatiya yawmun l a bayAAun feehi wal a khil a l un
32
All a hu alla th ee khalaqa a l ssam a w a ti wa a lar d a waanzala mina a l ssam a i m a an faakhraja bihi mina a l ththamar a ti rizqan lakum wasakhkhara lakumu alfulka litajriya fee alba h ri biamrihi wasakhkhara lakumu alanh a r a
33
Wasakhkhara lakumu a l shshamsa wa a lqamara d a ibayni wasakhkhara lakumu allayla wa al nnah a r a
34
Wa a t a kum min kulli m a saaltumoohu wain taAAuddoo niAAmata All a hi l a tu hs ooh a inna alins a na la th aloomun kaff a r un
35
Wai th q a la ibr a heemu rabbi ijAAal h atha albalada a minan wa o jnubnee wabaniyya an naAAbuda ala s n a m a
36
Rabbi innahunna a d lalna katheeran mina a l nn a si faman tabiAAanee fainnahu minnee waman AAa sa nee fainnaka ghafoorun ra h eem un
37
Rabban a innee askantu min th urriyyatee biw a din ghayri th ee zarAAin AAinda baytika almu h arrami rabban a liyuqeemoo a l ss al a ta fa i jAAal afidatan mina a l nn a si tahwee ilayhim wa o rzuqhum mina a l ththamar a ti laAAallahum yashkuroon a
38
Rabban a innaka taAAlamu m a nukhfee wam a nuAAlinu wam a yakhf a AAal a All a hi min shayin fee alar d i wal a fee a l ssam a i
39
Al h amdu lill a hi alla th ee wahaba lee AAal a alkibari ism a AAeela wais ha qa inna rabbee lasameeAAu a l dduAA a i
40
Rabbi ijAAalnee muqeema a l ss al a ti wamin th urriyyatee rabban a wtaqabbal duAA a i
41
Rabban a ighfir lee waliw a lidayya walilmumineena yawma yaqoomu al h is a b u
42
Wal a ta h sabanna All a ha gh a filan AAamm a yaAAmalu a l thth a limoona innam a yuakhkhiruhum liyawmin tashkha s u feehi alab sa r u
43
Muh t iAAeena muqniAAee ruoosihim l a yartaddu ilayhim t arfuhum waafidatuhum haw a on
44
Waan th iri a l nn a sa yawma yateehimu alAAa tha bu fayaqoolu alla th eena th alamoo rabban a akhkhirn a il a ajalin qareebin nujib daAAwataka wanattabiAAi a l rrusula awalam takoonoo aqsamtum min qablu m a lakum min zaw a l in
45
Wasakantum fee mas a kini alla th eena th alamoo anfusahum watabayyana lakum kayfa faAAaln a bihim wa d arabn a lakumu alamth a l a
46
Waqad makaroo makrahum waAAinda All a hi makruhum wain k a na makruhum litazoola minhu aljib a l u
47
Fal a ta h sabanna All a ha mukhlifa waAAdihi rusulahu inna All a ha AAazeezun th oo intiq a m in
48
Yawma tubaddalu alar d u ghayra alar d i wa al ssam a w a tu wabarazoo lill a hi alw ah idi alqahh a r i
49
Watar a almujrimeena yawmai th in muqarraneena fee ala s f a d i
50
Sar a beeluhum min qa t r a nin wataghsh a wujoohahumu a l nn a r u
51
Liyajziya All a hu kulla nafsin m a kasabat inna All a ha sareeAAu al h is a b i
52
H atha bal a ghun li l nn a si waliyun th aroo bihi waliyaAAlamoo annam a huwa il a hun w ah idun waliya thth akkara oloo alalb a b i