Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Sub ha na alla th ee asr a biAAabdihi laylan mina almasjidi al h ar a mi il a almasjidi alaq sa alla th ee b a rakn a h awlahu linuriyahu min a y a tin a innahu huwa a l ssameeAAu alba s eer u
2
Wa a tayn a moos a alkit a ba wajaAAaln a hu hudan libanee isr a eela all a tattakhi th oo min doonee wakeel a n
3
Th urriyyata man h amaln a maAAa noo h in innahu k a na AAabdan shakoor a n
4
Waqa d ayn a il a banee isr a eela fee alkit a bi latufsidunna fee alar d i marratayni walataAAlunna AAuluwwan kabeer a n
5
Fai tha j a a waAAdu ool a hum a baAAathn a AAalaykum AAib a dan lan a olee basin shadeedin faj a soo khil a la a l ddiy a ri wak a na waAAdan mafAAool a n
6
Thumma radadn a lakumu alkarrata AAalayhim waamdadn a kum biamw a lin wabaneena wajaAAaln a kum akthara nafeer a n
7
In a h santum a h santum lianfusikum wain asatum falah a fai tha j a a waAAdu al a khirati liyasoooo wujoohakum waliyadkhuloo almasjida kam a dakhaloohu awwala marratin waliyutabbiroo m a AAalaw tatbeer a n
8
AAas a rabbukum an yar h amakum wain AAudtum AAudn a wajaAAaln a jahannama lilk a fireena h a s eer a n
9
Inna h atha alqur a na yahdee lillatee hiya aqwamu wayubashshiru almumineena alla th eena yaAAmaloona a l ssa li ha ti anna lahum ajran kabeer a n
10
Waanna alla th eena l a yuminoona bi a l a khirati aAAtadn a lahum AAa tha ban aleem a n
11
WayadAAu alins a nu bi al shsharri duAA a ahu bi a lkhayri wak a na alins a nu AAajool a n
12
WajaAAaln a allayla wa al nnah a ra a yatayni fama h awn a a yata allayli wajaAAaln a a yata a l nnah a ri mub s iratan litabtaghoo fa d lan min rabbikum walitaAAlamoo AAadada a l ssineena wa a l h is a ba wakulla shayin fa ss aln a hu taf s eel a n
13
Wakulla ins a nin alzamn a hu ta irahu fee AAunuqihi wanukhriju lahu yawma alqiy a mati kit a ban yalq a hu manshoor a n
14
Iqra kit a baka kaf a binafsika alyawma AAalayka h aseeb a n
15
Mani ihtad a fainnam a yahtadee linafsihi waman d alla fainnam a ya d illu AAalayh a wal a taziru w a ziratun wizra okhr a wam a kunn a muAAa thth ibeena h att a nabAAatha rasool a n
16
Wai tha aradn a an nuhlika qaryatan amarn a mutrafeeh a fafasaqoo feeh a fa h aqqa AAalayh a alqawlu fadammarn a h a tadmeer a n
17
Wakam ahlakn a mina alqurooni min baAAdi noo h in wakaf a birabbika bi th unoobi AAib a dihi khabeeran ba s eer a n
18
Man k a na yureedu alAA a jilata AAajjaln a lahu feeh a m a nash a o liman nureedu thumma jaAAaln a lahu jahannama ya s l a h a ma th mooman mad h oor a n
19
Waman ar a da al a khirata wasaAA a lah a saAAyah a wahuwa muminun faol a ika k a na saAAyuhum mashkoor a n
20
Kullan numiddu h a ol a i wah a ol a i min AAa ta i rabbika wam a k a na AAa ta o rabbika ma h th oor a n
21
On th ur kayfa fa dd aln a baAA d ahum AAal a baAA d in walal a khiratu akbaru daraj a tin waakbaru taf d eel a n
22
L a tajAAal maAAa All a hi il a han a khara fataqAAuda ma th mooman makh th ool a n
23
Waqa da rabbuka all a taAAbudoo ill a iyy a hu wabi a lw a lidayni i h s a nan imm a yablughanna AAindaka alkibara a h aduhum a aw kil a hum a fal a taqul lahum a offin wal a tanharhum a waqul lahum a qawlan kareem a n
24
Wa i khfi d lahum a jan ah a a l thth ulli mina a l rra h mati waqul rabbi ir h amhum a kam a rabbay a nee s agheer a n
25
Rabbukum aAAlamu bim a fee nufoosikum in takoonoo sa li h eena fainnahu k a na lilaww a beena ghafoor a n
26
Wa a ti tha alqurb a h aqqahu wa a lmiskeena wa i bna a l ssabeeli wal a tuba thth ir tab th eer a n
27
Inna almuba thth ireena k a noo ikhw a na a l shshay at eeni wak a na a l shshay ta nu lirabbihi kafoor a n
28
Waimm a tuAAri d anna AAanhumu ibtigh a a ra h matin min rabbika tarjooh a faqul lahum qawlan maysoor a n
29
Wal a tajAAal yadaka maghloolatan il a AAunuqika wal a tabsu t h a kulla albas t i fataqAAuda malooman ma h soor a n
30
Inna rabbaka yabsu t u a l rrizqa liman yash a o wayaqdiru innahu k a na biAAib a dihi khabeeran ba s eer a n
31
Wal a taqtuloo awl a dakum khashyata iml a qin na h nu narzuquhum waiyy a kum inna qatlahum k a na khi t an kabeer a n
32
Wal a taqraboo a l zzin a innahu k a na f ah ishatan was a a sabeel a n
33
Wal a taqtuloo a l nnafsa allatee h arrama All a hu ill a bi a l h aqqi waman qutila ma th looman faqad jaAAaln a liwaliyyihi sul ta nan fal a yusrif fee alqatli innahu k a na man s oor a n
34
Wal a taqraboo m a la alyateemi ill a bi a llatee hiya a h sanu h att a yablugha ashuddahu waawfoo bi a lAAahdi inna alAAahda k a na masool a n
35
Waawfoo alkayla i tha kiltum wazinoo bi a lqis ta si almustaqeemi tha lika khayrun waa h sanu taweel a n
36
Wal a taqfu m a laysa laka bihi AAilmun inna a l ssamAAa wa a lba s ara wa a lfu a da kullu ol a ika k a na AAanhu masool a n
37
Wal a tamshi fee alar d i mara h an innaka lan takhriqa alar d a walan tablugha aljib a la t ool a n
38
Kullu tha lika k a na sayyiohu AAinda rabbika makrooh a n
39
Tha lika mimm a aw ha ilayka rabbuka mina al h ikmati wal a tajAAal maAAa All a hi il a han a khara fatulq a fee jahannama malooman mad h oor a n
40
Afaa s f a kum rabbukum bi a lbaneena wa i ttakha th a mina almal a ikati in a than innakum lataqooloona qawlan AAa th eem a n
41
Walaqad s arrafn a fee h atha alqur a ni liya thth akkaroo wam a yazeeduhum ill a nufoor a n
42
Qul law k a na maAAahu a lihatun kam a yaqooloona i th an la i btaghaw il a th ee alAAarshi sabeel a n
43
Sub ha nahu wataAA a l a AAamm a yaqooloona AAuluwwan kabeer a n
44
Tusabbi h u lahu a l ssam a w a tu a l ssabAAu wa a lar d u waman feehinna wain min shayin ill a yusabbi h u bi h amdihi wal a kin l a tafqahoona tasbee h ahum innahu k a na h aleeman ghafoor a n
45
Wai tha qarata alqur a na jaAAaln a baynaka wabayna alla th eena l a yuminoona bi a l a khirati h ij a ban mastoor a n
46
WajaAAaln a AAal a quloobihim akinnatan an yafqahoohu wafee atha nihim waqran wai tha th akarta rabbaka fee alqur a ni wa h dahu wallaw AAal a adb a rihim nufoor a n
47
Na h nu aAAlamu bim a yastamiAAoona bihi i th yastamiAAoona ilayka wai th hum najw a i th yaqoolu a l thth a limoona in tattabiAAoona ill a rajulan mas h oor a n
48
On th ur kayfa d araboo laka alamth a la fa d alloo fal a yasta t eeAAoona sabeel a n
49
Waq a loo ai tha kunn a AAi th a man waruf a tan ainn a lamabAAoothoona khalqan jadeed a n
50
Qul koonoo h ij a ratan aw h adeed a n
51
Aw khalqan mimm a yakburu fee s udoorikum fasayaqooloona man yuAAeedun a quli alla th ee fa t arakum awwala marratin fasayunghi d oona ilayka ruoosahum wayaqooloona mat a huwa qul AAas a an yakoona qareeb a n
52
Yawma yadAAookum fatastajeeboona bi h amdihi wata th unnoona in labithtum ill a qaleel a n
53
Waqul liAAib a dee yaqooloo allatee hiya a h sanu inna a l shshay ta na yanzaghu baynahum inna a l shshay ta na k a na lilins a ni AAaduwwan mubeen a n
54
Rabbukum aAAlamu bikum in yasha yar h amkum aw in yasha yuAAa thth ibkum wam a arsaln a ka AAalayhim wakeel a n
55
Warabbuka aAAlamu biman fee a l ssam a w a ti wa a lar d i walaqad fa dd aln a baAA d a a l nnabiyyeena AAal a baAA d in wa a tayn a d a wooda zaboor a n
56
Quli odAAu alla th eena zaAAamtum min doonihi fal a yamlikoona kashfa a l dd urri AAankum wal a ta h weel a n
57
Ol a ika alla th eena yadAAoona yabtaghoona il a rabbihimu alwaseelata ayyuhum aqrabu wayarjoona ra h matahu wayakh a foona AAa tha bahu inna AAa tha ba rabbika k a na ma hth oor a n
58
Wain min qaryatin ill a na h nu muhlikooh a qabla yawmi alqiy a mati aw muAAa thth ibooh a AAa tha ban shadeedan k a na tha lika fee alkit a bi mas t oor a n
59
Wam a manaAAan a an nursila bi a l a y a ti ill a an ka thth aba bih a alawwaloona wa a tayn a thamooda a l nn a qata mub s iratan fa th alamoo bih a wam a nursilu bi a l a y a ti ill a takhweef a n
60
Wai th quln a laka inna rabbaka a hat a bi al nn a si wam a jaAAaln a a l rruy a allatee arayn a ka ill a fitnatan li l nn a si wa al shshajarata almalAAoonata fee alqur a ni wanukhawwifuhum fam a yazeeduhum ill a t ughy a nan kabeer a n
61
Wai th quln a lilmal a ikati osjudoo li a dama fasajadoo ill a ibleesa q a la aasjudu liman khalaqta t een a n
62
Q a la araaytaka h atha alla th ee karramta AAalayya lain akhkhartani il a yawmi alqiy a mati laa h tanikanna th urriyyatahu ill a qaleel a n
63
Q a la i th hab faman tabiAAaka minhum fainna jahannama jaz a okum jaz a an mawfoor a n
64
Wa i stafziz mani ista t aAAta minhum bi s awtika waajlib AAalayhim bikhaylika warajlika wash a rikhum fee alamw a li wa a lawl a di waAAidhum wam a yaAAiduhumu a l shshay ta nu ill a ghuroor a n
65
Inna AAib a dee laysa laka AAalayhim sul ta nun wakaf a birabbika wakeel a n
66
Rabbukumu alla th ee yuzjee lakumu alfulka fee alba h ri litabtaghoo min fa d lihi innahu k a na bikum ra h eem a n
67
Wai tha massakumu a l dd urru fee alba h ri d alla man tadAAoona ill a iyy a hu falamm a najj a kum il a albarri aAAra d tum wak a na alins a nu kafoor a n
68
Afaamintum an yakhsifa bikum j a niba albarri aw yursila AAalaykum has iban thumma l a tajidoo lakum wakeel a n
69
Am amintum an yuAAeedakum feehi t a ratan okhr a fayursila AAalaykum q as ifan mina a l rree h i fayughriqakum bim a kafartum thumma l a tajidoo lakum AAalayn a bihi tabeeAA a n
70
Walaqad karramn a banee a dama wa h amaln a hum fee albarri wa a lba h ri warazaqn a hum mina a l tt ayyib a ti wafa dd aln a hum AAal a katheerin mimman khalaqn a taf d eel a n
71
Yawma nadAAoo kulla on a sin biim a mihim faman ootiya kit a bahu biyameenihi faol a ika yaqraoona kit a bahum wal a yu th lamoona fateel a n
72
Waman k a na fee h ath ihi aAAm a fahuwa fee al a khirati aAAm a waa d allu sabeel a n
73
Wain k a doo layaftinoonaka AAani alla th ee aw h ayn a ilayka litaftariya AAalayn a ghayrahu wai th an la i ttakha th ooka khaleel a n
74
Walawl a an thabbatn a ka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaleel a n
75
I th an laa th aqn a ka d iAAfa al h ay a ti wa d iAAfa almam a ti thumma l a tajidu laka AAalayn a na s eer a n
76
Wain k a doo layastafizzoonaka mina alar d i liyukhrijooka minh a wai th an l a yalbathoona khil a faka ill a qaleel a n
77
Sunnata man qad arsaln a qablaka min rusulin a wal a tajidu lisunnatin a ta h weel a n
78
Aqimi a l ss al a ta lidulooki a l shshamsi il a ghasaqi allayli waqur a na alfajri inna qur a na alfajri k a na mashhood a n
79
Wamina allayli fatahajjad bihi n a filatan laka AAas a an yabAAathaka rabbuka maq a man ma h mood a n
80
Waqul rabbi adkhilnee mudkhala s idqin waakhrijnee mukhraja s idqin wa i jAAal lee min ladunka sul ta nan na s eer a n
81
Waqul j a a al h aqqu wazahaqa alb at ilu inna alb at ila k a na zahooq a n
82
Wanunazzilu mina alqur a ni m a huwa shif a on wara h matun lilmumineena wal a yazeedu a l thth a limeena ill a khas a r a n
83
Wai tha anAAamn a AAal a alins a ni aAAra d a wana a bij a nibihi wai tha massahu a l shsharru k a na yaoos a n
84
Qul kullun yaAAmalu AAal a sh a kilatihi farabbukum aAAlamu biman huwa ahd a sabeel a n
85
Wayasaloonaka AAani a l rroo h i quli a l rroo h u min amri rabbee wam a ooteetum mina alAAilmi ill a qaleel a n
86
Walain shin a lana th habanna bi a lla th ee aw h ayn a ilayka thumma l a tajidu laka bihi AAalayn a wakeel a n
87
Ill a ra h matan min rabbika inna fa d lahu k a na AAalayka kabeer a n
88
Qul laini ijtamaAAati alinsu wa a ljinnu AAal a an yatoo bimithli h atha alqur a ni l a yatoona bimithlihi walaw k a na baAA d uhum libaAA d in th aheer a n
89
Walaqad s arrafn a li l nn a si fee h atha alqur a ni min kulli mathalin faab a aktharu a l nn a si ill a kufoor a n
90
Waq a loo lan numina laka h att a tafjura lan a mina alar d i yanbooAA a n
91
Aw takoona laka jannatun min nakheelin waAAinabin fatufajjira alanh a ra khil a lah a tafjeer a n
92
Aw tusqi t a a l ssam a a kam a zaAAamta AAalayn a kisafan aw tatiya bi A ll a hi wa a lmal a ikati qabeel a n
93
Aw yakoona laka baytun min zukhrufin aw tarq a fee a l ssam a i walan numina liruqiyyika h att a tunazzila AAalayn a kit a ban naqraohu qul sub ha na rabbee hal kuntu ill a basharan rasool a n
94
Wam a manaAAa a l nn a sa an yuminoo i th j a ahumu alhud a ill a an q a loo abaAAatha All a hu basharan rasool a n
95
Qul law k a na fee alar d i mal a ikatun yamshoona mu t mainneena lanazzaln a AAalayhim mina a l ssam a i malakan rasool a n
96
Qul kaf a bi A ll a hi shaheedan baynee wabaynakum innahu k a na biAAib a dihi khabeeran ba s eer a n
97
Waman yahdi All a hu fahuwa almuhtadi waman yu d lil falan tajida lahum awliy a a min doonihi wana h shuruhum yawma alqiy a mati AAal a wujoohihim AAumyan wabukman wa s umman maw a hum jahannamu kullam a khabat zidn a hum saAAeer a n
98
Tha lika jaz a ohum biannahum kafaroo bi a y a tin a waq a loo ai tha kunn a AAi th a man waruf a tan ainn a lamabAAoothoona khalqan jadeed a n
99
Awalam yaraw anna All a ha alla th ee khalaqa a l ssam a w a ti wa a lar d a q a dirun AAal a an yakhluqa mithlahum wajaAAala lahum ajalan l a rayba feehi faab a a l thth a limoona ill a kufoor a n
100
Qul law antum tamlikoona khaz a ina ra h mati rabbee i th an laamsaktum khashyata alinf a qi wak a na alins a nu qatoor a n
101
Walaqad a tayn a moos a tisAAa a y a tin bayyin a tin fa i sal banee isr a eela i th j a ahum faq a la lahu firAAawnu innee laa th unnuka y a moos a mas h oor a n
102
Q a la laqad AAalimta m a anzala h a ol a i ill a rabbu a l ssam a w a ti wa a lar d i ba sa ira wainnee laa th unnuka y a firAAawnu mathboor a n
103
Faar a da an yastafizzahum mina alar d i faaghraqn a hu waman maAAahu jameeAA a n
104
Waquln a min baAAdihi libanee isr a eela oskunoo alar d a fai tha j a a waAAdu al a khirati jin a bikum lafeef a n
105
Wabi a l h aqqi anzaln a hu wabi a l h aqqi nazala wam a arsaln a ka ill a mubashshiran wana th eer a n
106
Waqur a nan faraqn a hu litaqraahu AAal a a l nn a si AAal a mukthin wanazzaln a hu tanzeel a n
107
Qul a minoo bihi aw l a tuminoo inna alla th eena ootoo alAAilma min qablihi i tha yutl a AAalayhim yakhirroona lila th q a ni sujjad a n
108
Wayaqooloona sub ha na rabbin a in k a na waAAdu rabbin a lamafAAool a n
109
Wayakhirroona lila th q a ni yabkoona wayazeeduhum khushooAA a n
110
Quli odAAoo All a ha awi odAAoo a l rra h m a na ayyan m a tadAAoo falahu alasm a o al h usn a wal a tajhar bi s al a tika wal a tukh a fit bih a wa i btaghi bayna tha lika sabeel a n
111
Waquli al h amdu lill a hi alla th ee lam yattakhi th waladan walam yakun lahu shareekun fee almulki walam yakun lahu waliyyun mina a l thth ulli wakabbirhu takbeer a n