Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Sooratun anzaln a h a wafara d n a h a waanzaln a feeh a a y a tin bayyin a tin laAAallakum ta th akkaroon a
2
A l zz a niyatu wa al zz a nee fa i jlidoo kulla w ah idin minhum a miata jaldatin wal a takhu th kum bihim a rafatun fee deeni All a hi in kuntum tuminoona bi A ll a hi wa a lyawmi al a khiri walyashhad AAa tha bahum a ta ifatun mina almumineen a
3
A l zz a nee l a yanki h u ill a z a niyatan aw mushrikatan wa al zz a niyatu l a yanki h uh a ill a z a nin aw mushrikun wa h urrima tha lika AAal a almumineen a
4
Wa a lla th eena yarmoona almu hs an a ti thumma lam yatoo biarbaAAati shuhad a a fa i jlidoohum tham a neena jaldatan wal a taqbaloo lahum shah a datan abadan waol a ika humu alf a siqoon a
5
Ill a alla th eena t a boo min baAAdi tha lika waa s la h oo fainna All a ha ghafoorun ra h eem un
6
Wa a lla th eena yarmoona azw a jahum walam yakun lahum shuhad a o ill a anfusuhum fashah a datu a h adihim arbaAAu shah a d a tin bi A ll a hi innahu lamina a l ssa diqeen a
7
Wa a lkh a misatu anna laAAnata All a hi AAalayhi in k a na mina alk ath ibeen a
8
Wayadrao AAanh a alAAa tha ba an tashhada arbaAAa shah a d a tin bi A ll a hi innahu lamina alk ath ibeen a
9
Wa a lkh a misata anna gha d aba All a hi AAalayh a in k a na mina a l ssa diqeen a
10
Walawl a fa d lu All a hi AAalaykum wara h matuhu waanna All a ha taww a bun h akeem un
11
Inna alla th eena j a oo bi a lifki AAu s batun minkum l a ta h saboohu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imriin minhum m a iktasaba mina alithmi wa a lla th ee tawall a kibrahu minhum lahu AAa tha bun AAa th eem un
12
Lawl a i th samiAAtumoohu th anna almuminoona wa a lmumin a tu bianfusihim khayran waq a loo h atha ifkun mubeen un
13
Lawl a j a oo AAalayhi biarbaAAati shuhad a a fai th lam yatoo bi al shshuhad a i faol a ika AAinda All a hi humu alk ath iboon a
14
Walawl a fa d lu All a hi AAalaykum wara h matuhu fee a l dduny a wa a l a khirati lamassakum fee m a afa d tum feehi AAa tha bun AAa th eem un
15
I th talaqqawnahu bialsinatikum wataqooloona biafw a hikum m a laysa lakum bihi AAilmun wata h saboonahu hayyinan wahuwa AAinda All a hi AAa th eem un
16
Walawl a i th samiAAtumoohu qultum m a yakoonu lan a an natakallama bih atha sub ha naka h atha buht a nun AAa th eem un
17
YaAAi th ukumu All a hu an taAAoodoo limithlihi abadan in kuntum mumineen a
18
Wayubayyinu All a hu lakumu al a y a ti wa A ll a hu AAaleemun h akeem un
19
Inna alla th eena yu h ibboona an tasheeAAa alf ah ishatu fee alla th eena a manoo lahum AAa tha bun aleemun fee a l dduny a wa a l a khirati wa A ll a hu yaAAlamu waantum l a taAAlamoon a
20
Walawl a fa d lu All a hi AAalaykum wara h matuhu waanna All a ha raoofun ra h eem un
21
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a tattabiAAoo khu t uw a ti a l shshay ta ni waman yattabiAA khu t uw a ti a l shshay ta ni fainnahu yamuru bi a lfa h sh a i wa a lmunkari walawl a fa d lu All a hi AAalaykum wara h matuhu m a zak a minkum min a h adin abadan wal a kinna All a ha yuzakkee man yash a o wa A ll a hu sameeAAun AAaleem un
22
Wal a yatali oloo alfa d li minkum wa al ssaAAati an yutoo olee alqurb a wa a lmas a keena wa a lmuh a jireena fee sabeeli All a hi walyaAAfoo walya s fa h oo al a tu h ibboona an yaghfira All a hu lakum wa A ll a hu ghafoorun ra h eem un
23
Inna alla th eena yarmoona almu hs an a ti algh a fil a ti almumin a ti luAAinoo fee a l dduny a wa a l a khirati walahum AAa tha bun AAa th eem un
24
Yawma tashhadu AAalayhim alsinatuhum waaydeehim waarjuluhum bim a k a noo yaAAmaloon a
25
Yawmai th in yuwaffeehimu All a hu deenahumu al h aqqa wayaAAlamoona anna All a ha huwa al h aqqu almubeen u
26
Alkhabeeth a tu lilkhabeetheena wa a lkhabeethoona lilkhabeeth a ti wa al tt ayyib a tu li l tt ayyibeena wa al tt ayyiboona li l tt ayyib a ti ol a ika mubarraoona mimm a yaqooloona lahum maghfiratun warizqun kareem un
27
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a tadkhuloo buyootan ghayra buyootikum h att a tastanisoo watusallimoo AAal a ahlih a tha likum khayrun lakum laAAallakum ta th akkaroon a
28
Fain lam tajidoo feeh a a h adan fal a tadkhulooh a h att a yu th ana lakum wain qeela lakumu irjiAAoo fa i rjiAAoo huwa azk a lakum wa A ll a hu bim a taAAmaloona AAaleem un
29
Laysa AAalaykum jun ah un an tadkhuloo buyootan ghayra maskoonatin feeh a mat a AAun lakum wa A ll a hu yaAAlamu m a tubdoona wam a taktumoon a
30
Qul lilmumineena yaghu dd oo min ab sa rihum waya h fa th oo furoojahum tha lika azk a lahum inna All a ha khabeerun bim a ya s naAAoon a
31
Waqul lilmumin a ti yagh d u d na min ab sa rihinna waya h fa th na furoojahunna wal a yubdeena zeenatahunna ill a m a th ahara minh a walya d ribna bikhumurihinna AAal a juyoobihinna wal a yubdeena zeenatahunna ill a libuAAoolatihinna aw a b a ihinna aw a b a i buAAoolatihinna aw abn a ihinna aw abn a i buAAoolatihinna aw ikhw a nihinna aw banee ikhw a nihinna aw banee akhaw a tihinna aw nis a ihinna aw m a malakat aym a nuhunna awi a l tt a biAAeena ghayri olee alirbati mina a l rrij a li awi a l tt ifli alla th eena lam ya th haroo AAal a AAawr a ti a l nnis a i wal a ya d ribna biarjulihinna liyuAAlama m a yukhfeena min zeenatihinna watooboo il a All a hi jameeAAan ayyuh a almuminoona laAAallakum tufli h oon a
32
Waanki h oo alay a m a minkum wa al ssa li h eena min AAib a dikum waim a ikum in yakoonoo fuqar a a yughnihimu All a hu min fa d lihi wa A ll a hu w a siAAun AAaleem un
33
WalyastaAAfifi alla th eena l a yajidoona nik ah an h att a yughniyahumu All a hu min fa d lihi wa a lla th eena yabtaghoona alkit a ba mimm a malakat aym a nukum fak a tiboohum in AAalimtum feehim khayran wa a toohum min m a li All a hi alla th ee a t a kum wal a tukrihoo fatay a tikum AAal a albigh a i in aradna ta h a ss unan litabtaghoo AAara d a al h ay a ti a l dduny a waman yukrihhunna fainna All a ha min baAAdi ikr a hihinna ghafoorun ra h eem un
34
Walaqad anzaln a ilaykum a y a tin mubayyin a tin wamathalan mina alla th eena khalaw min qablikum wamawAAi th atan lilmuttaqeen a
35
All a hu nooru a l ssam a w a ti wa a lar d i mathalu noorihi kamishk a tin feeh a mi s b ah un almi s b ah u fee zuj a jatin a l zzuj a jatu kaannah a kawkabun durriyyun yooqadu min shajaratin mub a rakatin zaytoonatin l a sharqiyyatin wal a gharbiyyatin yak a du zaytuh a yu d eeo walaw lam tamsashu n a run noorun AAal a noorin yahdee All a hu linoorihi man yash a o waya d ribu All a hu alamth a la li l nn a si wa A ll a hu bikulli shayin AAaleem un
36
Fee buyootin a th ina All a hu an turfaAAa wayu th kara feeh a ismuhu yusabbi h u lahu feeh a bi a lghuduwwi wa a l asa l i
37
Rij a lun l a tulheehim tij a ratun wal a bayAAun AAan th ikri All a hi waiq a mi a l ss al a ti waeet a i a l zzak a ti yakh a foona yawman tataqallabu feehi alquloobu wa a lab sa r u
38
Liyajziyahumu All a hu a h sana m a AAamiloo wayazeedahum min fa d lihi wa A ll a hu yarzuqu man yash a o bighayri h is a b in
39
Wa a lla th eena kafaroo aAAm a luhum kasar a bin biqeeAAatin ya h sabuhu a l thth am a nu m a an h att a i tha j a ahu lam yajidhu shayan wawajada All a ha AAindahu fawaff a hu h is a bahu wa A ll a hu sareeAAu al h is a b i
40
Aw ka th ulum a tin fee ba h rin lujjiyyin yaghsh a hu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sa ha bun th ulum a tun baAA d uh a fawqa baAA d in i tha akhraja yadahu lam yakad yar a h a waman lam yajAAali All a hu lahu nooran fam a lahu min noor in
41
Alam tara anna All a ha yusabbi h u lahu man fee a l ssam a w a ti wa a lar d i wa al tt ayru sa ff a tin kullun qad AAalima s al a tahu watasbee h ahu wa A ll a hu AAaleemun bim a yafAAaloon a
42
Walill a hi mulku a l ssam a w a ti wa a lar d i wail a All a hi alma s eer u
43
Alam tara anna All a ha yuzjee sa ha ban thumma yuallifu baynahu thumma yajAAaluhu ruk a man fatar a alwadqa yakhruju min khil a lihi wayunazzilu mina a l ssam a i min jib a lin feeh a min baradin fayu s eebu bihi man yash a o waya s rifuhu AAan man yash a o yak a du san a barqihi ya th habu bi a lab sa r i
44
Yuqallibu All a hu allayla wa al nnah a ra inna fee tha lika laAAibratan liolee alab sa r i
45
Wa A ll a hu khalaqa kulla d a bbatin min m a in faminhum man yamshee AAal a ba t nihi waminhum man yamshee AAal a rijlayni waminhum man yamshee AAal a arbaAAin yakhluqu All a hu m a yash a o inna All a ha AAal a kulli shayin qadeer un
46
Laqad anzaln a a y a tin mubayyin a tin wa A ll a hu yahdee man yash a o il a s ir at in mustaqeem in
47
Wayaqooloona a mann a bi A ll a hi wabi al rrasooli waa t aAAn a thumma yatawall a fareequn minhum min baAAdi tha lika wam a ol a ika bi a lmumineen a
48
Wai tha duAAoo il a All a hi warasoolihi liya h kuma baynahum i tha fareequn minhum muAAri d oon a
49
Wain yakun lahumu al h aqqu yatoo ilayhi mu th AAineen a
50
Afee quloobihim mara d un ami irt a boo am yakh a foona an ya h eefa All a hu AAalayhim warasooluhu bal ol a ika humu a l thth a limoon a
51
Innam a k a na qawla almumineena i tha duAAoo il a All a hi warasoolihi liya h kuma baynahum an yaqooloo samiAAn a waa t aAAn a waol a ika humu almufli h oon a
52
Waman yu t iAAi All a ha warasoolahu wayakhsha All a ha wayattaqhi faol a ika humu alf a izoon a
53
Waaqsamoo bi A ll a hi jahda aym a nihim lain amartahum layakhrujunna qul l a tuqsimoo ta AAatun maAAroofatun inna All a ha khabeerun bim a taAAmaloon a
54
Qul a t eeAAoo All a ha waa t eeAAoo a l rrasoola fain tawallaw fainnam a AAalayhi m a h ummila waAAalaykum m a h ummiltum wain tu t eeAAoohu tahtadoo wam a AAal a a l rrasooli ill a albal a ghu almubeen a
55
WaAAada All a hu alla th eena a manoo minkum waAAamiloo a l ssa li ha ti layastakhlifannahum fee alar d i kam a istakhlafa alla th eena min qablihim walayumakkinanna lahum deenahumu alla th ee irta da lahum walayubaddilannahum min baAAdi khawfihim amnan yaAAbudoonanee l a yushrikoona bee shayan waman kafara baAAda tha lika faol a ika humu alf a siqoon a
56
Waaqeemoo a l ss al a ta wa a too a l zzak a ta waa t eeAAoo a l rrasoola laAAallakum tur h amoon a
57
L a ta h sabanna alla th eena kafaroo muAAjizeena fee alar d i wamaw a humu a l nn a ru walabisa alma s eer u
58
Y a ayyuh a alla th eena a manoo liyasta th inkumu alla th eena malakat aym a nukum wa a lla th eena lam yablughoo al h uluma minkum thal a tha marr a tin min qabli s al a ti alfajri wa h eena ta d aAAoona thiy a bakum mina a l thth aheerati wamin baAAdi s al a ti alAAish a i thal a thu AAawr a tin lakum laysa AAalaykum wal a AAalayhim jun ah un baAAdahunna t aww a foona AAalaykum baAA d ukum AAal a baAA d in ka tha lika yubayyinu All a hu lakumu al a y a ti wa A ll a hu AAaleemun h akeem un
59
Wai tha balagha ala t f a lu minkumu al h uluma falyasta th inoo kam a ista th ana alla th eena min qablihim ka tha lika yubayyinu All a hu lakum a y a tihi wa A ll a hu AAaleemun h akeem un
60
Wa a lqaw a AAidu mina a l nnis a i all a tee l a yarjoona nik ah an falaysa AAalayhinna jun ah un an ya d aAAna thiy a bahunna ghayra mutabarrij a tin bizeenatin waan yastaAAfifna khayrun lahunna wa A ll a hu sameeAAun AAaleem un
61
Laysa AAal a alaAAm a h arajun wal a AAal a alaAAraji h arajun wal a AAal a almaree d i h arajun wal a AAal a anfusikum an takuloo min buyootikum aw buyooti a b a ikum aw buyooti ommah a tikum aw buyooti ikhw a nikum aw buyooti akhaw a tikum aw buyooti aAAm a mikum aw buyooti AAamm a tikum aw buyooti akhw a likum aw buyooti kh a l a tikum aw m a malaktum maf a ti h ahu aw s adeeqikum laysa AAalaykum jun ah un an takuloo jameeAAan aw asht a tan fai tha dakhaltum buyootan fasallimoo AAal a anfusikum ta h iyyatan min AAindi All a hi mub a rakatan t ayyibatan ka tha lika yubayyinu All a hu lakumu al a y a ti laAAallakum taAAqiloon a
62
Innam a almuminoona alla th eena a manoo bi A ll a hi warasoolihi wai tha k a noo maAAahu AAal a amrin j a miAAin lam ya th haboo h att a yasta th inoohu inna alla th eena yasta th inoonaka ol a ika alla th eena yuminoona bi A ll a hi warasoolihi fai tha ista th anooka libaAA d i shanihim fa th an liman shita minhum wa i staghfir lahumu All a ha inna All a ha ghafoorun ra h eem un
63
L a tajAAaloo duAA a a a l rrasooli baynakum kaduAA a i baAA d ikum baAA d an qad yaAAlamu All a hu alla th eena yatasallaloona minkum liw ath an falya hth ari alla th eena yukh a lifoona AAan amrihi an tu s eebahum fitnatun aw yu s eebahum AAa tha bun aleem un
64
Al a inna lill a hi m a fee a l ssam a w a ti wa a lar d i qad yaAAlamu m a antum AAalayhi wayawma yurjaAAoona ilayhi fayunabbiohum bim a AAamiloo wa A ll a hu bikulli shayin AAaleem un