Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Tab a raka alla th ee nazzala alfurq a na AAal a AAabdihi liyakoona lilAA a lameena na th eer a n
2
Alla th ee lahu mulku a l ssam a w a ti wa a lar d i walam yattakhi th waladan walam yakun lahu shareekun fee almulki wakhalaqa kulla shayin faqaddarahu taqdeer a n
3
Wa i ttakha th oo min doonihi a lihatan l a yakhluqoona shayan wahum yukhlaqoona wal a yamlikoona lianfusihim d arran wal a nafAAan wal a yamlikoona mawtan wal a h ay a tan wal a nushoor a n
4
Waq a la alla th eena kafaroo in h atha ill a ifkun iftar a hu waaAA a nahu AAalayhi qawmun a kharoona faqad j a oo th ulman wazoor a n
5
Waq a loo as at eeru alawwaleena iktatabah a fahiya tuml a AAalayhi bukratan waa s eel a n
6
Qul anzalahu alla th ee yaAAlamu a l ssirra fee a l ssam a w a ti wa a lar d i innahu k a na ghafooran ra h eem a n
7
Waq a loo m a li h atha a l rrasooli yakulu a l tt aAA a ma wayamshee fee alasw a qi lawl a onzila ilayhi malakun fayakoona maAAahu na th eer a n
8
Aw yulq a ilayhi kanzun aw takoonu lahu jannatun yakulu minh a waq a la a l thth a limoona in tattabiAAoona ill a rajulan mas h oor a n
9
On th ur kayfa d araboo laka alamth a la fa d alloo fal a yasta t eeAAoona sabeel a n
10
Tab a raka alla th ee in sh a a jaAAala laka khayran min tha lika jann a tin tajree min ta h tih a alanh a ru wayajAAal laka qu s oor a n
11
Bal ka thth aboo bi al ss a AAati waaAAtadn a liman ka thth aba bi al ss a AAati saAAeer a n
12
I tha raathum min mak a nin baAAeedin samiAAoo lah a taghayyu th an wazafeer a n
13
Wai tha olqoo minh a mak a nan d ayyiqan muqarraneena daAAaw hun a lika thuboor a n
14
L a tadAAoo alyawma thubooran w ah idan wa o dAAoo thubooran katheer a n
15
Qul a tha lika khayrun am jannatu alkhuldi allatee wuAAida almuttaqoona k a nat lahum jaz a an wama s eer a n
16
Lahum feeh a m a yash a oona kh a lideena k a na AAal a rabbika waAAdan masool a n
17
Wayawma ya h shuruhum wam a yaAAbudoona min dooni All a hi fayaqoolu aantum a d laltum AAib a dee h a ol a i am hum d alloo a l ssabeel a
18
Q a loo sub ha naka m a k a na yanbaghee lan a an nattakhi th a min doonika min awliy a a wal a kin mattaAAtahum wa a b a ahum h att a nasoo a l thth ikra wak a noo qawman boor a n
19
Faqad ka thth abookum bim a taqooloona fam a tasta t eeAAoona s arfan wal a na s ran waman ya th lim minkum nu th iqhu AAa tha ban kabeer a n
20
Wam a arsaln a qablaka mina almursaleena ill a innahum layakuloona a l tt aAA a ma wayamshoona fee alasw a qi wajaAAaln a baAA d akum libaAA d in fitnatan ata s biroona wak a na rabbuka ba s eer a n
21
Waq a la alla th eena l a yarjoona liq a an a lawl a onzila AAalayn a almal a ikatu aw nar a rabban a laqadi istakbaroo fee anfusihim waAAataw AAutuwwan kabeer a n
22
Yawma yarawna almal a ikata l a bushr a yawmai th in lilmujrimeena wayaqooloona h ijran ma h joor a n
23
Waqadimn a il a m a AAamiloo min AAamalin fajaAAaln a hu hab a an manthoor a n
24
A s ha bu aljannati yawmai th in khayrun mustaqarran waa h sanu maqeel a n
25
Wayawma tashaqqaqu a l ssam a o bi a lgham a mi wanuzzila almal a ikatu tanzeel a n
26
Almulku yawmai th in al h aqqu li l rra h m a ni wak a na yawman AAal a alk a fireena AAaseer a n
27
Wayawma yaAAa dd u a l thth a limu AAal a yadayhi yaqoolu y a laytanee ittakha th tu maAAa a l rrasooli sabeel a n
28
Y a waylat a laytanee lam attakhi th ful a nan khaleel a n
29
Laqad a d allanee AAani a l thth ikri baAAda i th j a anee wak a na a l shshay ta nu lilins a ni kha th ool a n
30
Waq a la a l rrasoolu y a rabbi inna qawmee ittakha th oo h atha alqur a na mahjoor a n
31
Waka tha lika jaAAaln a likulli nabiyyin AAaduwwan mina almujrimeena wakaf a birabbika h a diyan wana s eer a n
32
Waq a la alla th eena kafaroo lawl a nuzzila AAalayhi alqur a nu jumlatan w ah idatan ka tha lika linuthabbita bihi fu a daka warattaln a hu tarteel a n
33
Wal a yatoonaka bimathalin ill a jin a ka bi a l h aqqi waa h sana tafseer a n
34
Alla th eena yu h sharoona AAal a wujoohihim il a jahannama ol a ika sharrun mak a nan waa d allu sabeel a n
35
Walaqad a tayn a moos a alkit a ba wajaAAaln a maAAahu akh a hu h a roona wazeer a n
36
Faquln a i th hab a il a alqawmi alla th eena ka thth aboo bi a y a tin a fadammarn a hum tadmeer a n
37
Waqawma noo h in lamm a ka thth aboo a l rrusula aghraqn a hum wajaAAaln a hum li l nn a si a yatan waaAAtadn a li l thth a limeena AAa tha ban aleem a n
38
WaAA a dan wathamooda waa s ha ba a l rrassi waquroonan bayna tha lika katheer a n
39
Wakullan d arabn a lahu alamth a la wakullan tabbarn a tatbeer a n
40
Walaqad ataw AAal a alqaryati allatee om t irat ma t ara a l ssawi afalam yakoonoo yarawnah a bal k a noo l a yarjoona nushoor a n
41
Wai tha raawka in yattakhi th oonaka ill a huzuwan ah atha alla th ee baAAatha All a hu rasool a n
42
In k a da layu d illun a AAan a lihatin a lawl a an s abarn a AAalayh a wasawfa yaAAlamoona h eena yarawna alAAa tha ba man a d allu sabeel a n
43
Araayta mani ittakha th a il a hahu haw a hu afaanta takoonu AAalayhi wakeel a n
44
Am ta h sabu anna aktharahum yasmaAAoona aw yaAAqiloona in hum ill a ka a lanAA a mi bal hum a d allu sabeel a n
45
Alam tara il a rabbika kayfa madda a l thth illa walaw sh a a lajaAAalahu s a kinan thumma jaAAaln a a l shshamsa AAalayhi daleel a n
46
Thumma qaba d n a hu ilayn a qab d an yaseer a n
47
Wahuwa alla th ee jaAAala lakumu allayla lib a san wa al nnawma sub a tan wajaAAala a l nnah a ra nushoor a n
48
Wahuwa alla th ee arsala a l rriy ah a bushran bayna yaday ra h matihi waanzaln a mina a l ssam a i m a an t ahoor a n
49
Linu h yiya bihi baldatan maytan wanusqiyahu mimm a khalaqn a anAA a man waan a siyya katheer a n
50
Walaqad s arrafn a hu baynahum liya thth akkaroo faab a aktharu a l nn a si ill a kufoor a n
51
Walaw shin a labaAAathn a fee kulli qaryatin na th eer a n
52
Fal a tu t iAAi alk a fireena waj a hidhum bihi jih a dan kabeer a n
53
Wahuwa alla th ee maraja alba h rayni h atha AAa th bun fur a tun wah atha mil h un oj a jun wajaAAala baynahum a barzakhan wa h ijran ma h joor a n
54
Wahuwa alla th ee khalaqa mina alm a i basharan fajaAAalahu nasaban wa s ihran wak a na rabbuka qadeer a n
55
WayaAAbudoona min dooni All a hi m a l a yanfaAAuhum wal a ya d urruhum wak a na alk a firu AAal a rabbihi th aheer a n
56
Wam a arsaln a ka ill a mubashshiran wana th eer a n
57
Qul m a asalukum AAalayhi min ajrin ill a man sh a a an yattakhi th a il a rabbihi sabeel a n
58
Watawakkal AAal a al h ayyi alla th ee l a yamootu wasabbi h bi h amdihi wakaf a bihi bi th unoobi AAib a dihi khabeer a n
59
Alla th ee khalaqa a l ssam a w a ti wa a lar d a wam a baynahum a fee sittati ayy a min thumma istaw a AAal a alAAarshi a l rra h m a nu fa i sal bihi khabeer a n
60
Wai tha qeela lahumu osjudoo li l rra h m a ni q a loo wam a a l rra h m a nu anasjudu lim a tamurun a waz a dahum nufoor a n
61
Tab a raka alla th ee jaAAala fee a l ssam a i buroojan wajaAAala feeh a sir a jan waqamaran muneer a n
62
Wahuwa alla th ee jaAAala allayla wa al nnah a ra khilfatan liman ar a da an ya thth akkara aw ar a da shukoor a n
63
WaAAib a du a l rra h m a ni alla th eena yamshoona AAal a alar d i hawnan wai tha kh at abahumu alj a hiloona q a loo sal a m a n
64
Wa a lla th eena yabeetoona lirabbihim sujjadan waqiy a m a n
65
Wa a lla th eena yaqooloona rabban a i s rif AAann a AAa tha ba jahannama inna AAa tha bah a k a na ghar a m a n
66
Innah a s a at mustaqarran wamuq a m a n
67
Wa a lla th eena i tha anfaqoo lam yusrifoo walam yaqturoo wak a na bayna tha lika qaw a m a n
68
Wa a lla th eena l a yadAAoona maAA a All a hi il a han a khara wal a yaqtuloona a l nnafsa allatee h arrama All a hu ill a bi a l h aqqi wal a yaznoona waman yafAAal tha lika yalqa ath a m a n
69
Yu da AAaf lahu alAAa tha bu yawma alqiy a mati wayakhlud feehi muh a n a n
70
Ill a man t a ba wa a mana waAAamila AAamalan sa li h an faol a ika yubaddilu All a hu sayyi a tihim h asan a tin wak a na All a hu ghafooran ra h eem a n
71
Waman t a ba waAAamila sa li h an fainnahu yatoobu il a All a hi mat a b a n
72
Wa a lla th eena l a yashhadoona a l zzoora wai tha marroo bi a llaghwi marroo kir a m a n
73
Wa a lla th eena i tha th ukkiroo bi a y a ti rabbihim lam yakhirroo AAalayh a s umman waAAumy a n a n
74
Wa a lla th eena yaqooloona rabban a hab lan a min azw a jin a wa th urriyy a tin a qurrata aAAyunin wa i jAAaln a lilmuttaqeena im a m a n
75
Ol a ika yujzawna alghurfata bim a s abaroo wayulaqqawna feeh a ta h iyyatan wasal a m a n
76
Kh a lideena feeh a h asunat mustaqarran wamuq a m a n
77
Qul m a yaAAbao bikum rabbee lawl a duAA a okum faqad ka thth abtum fasawfa yakoonu liz a m a n