Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Ta seenmeem
2
Tilka a y a tu alkit a bi almubeen i
3
LaAAallaka b a khiAAun nafsaka all a yakoonoo mumineen a
4
In nasha nunazzil AAalayhim mina a l ssam a i a yatan fa th allat aAAn a quhum lah a kh ad iAAeen a
5
Wam a yateehim min th ikrin mina a l rra h m a ni mu h dathin ill a k a noo AAanhu muAAri d een a
6
Faqad ka thth aboo fasayateehim anb a o m a k a noo bihi yastahzioon a
7
Awalam yaraw il a alar d i kam anbatn a feeh a min kulli zawjin kareem in
8
Inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
9
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
10
Wai th n a d a rabbuka moos a ani iti alqawma a l thth a limeen a
11
Qawma firAAawna al a yattaqoon a
12
Q a la rabbi innee akh a fu an yuka thth iboon i
13
Waya d eequ s adree wal a yan t aliqu lis a nee faarsil il a h a roon a
14
Walahum AAalayya th anbun faakh a fu an yaqtuloon i
15
Q a la kall a fa i th hab a bi a y a tin a inn a maAAakum mustamiAAoon a
16
Fatiy a firAAawna faqool a inn a rasoolu rabbi alAA a lameen a
17
An arsil maAAan a banee isr a eel a
18
Q a la alam nurabbika feen a waleedan walabithta feen a min AAumurika sineen a
19
WafaAAalta faAAlataka allatee faAAalta waanta mina alk a fireen a
20
Q a la faAAaltuh a i th an waan a mina a l dda lleen a
21
Fafarartu minkum lamm a khiftukum fawahaba lee rabbee h ukman wajaAAalanee mina almursaleen a
22
Watilka niAAmatun tamunnuh a AAalayya an AAabbadta banee isr a eel a
23
Q a la firAAawnu wam a rabbu alAA a lameen a
24
Q a la rabbu a l ssam a w a ti wa a lar d i wam a baynahum a in kuntum mooqineen a
25
Q a la liman h awlahu al a tastamiAAoon a
26
Q a la rabbukum warabbu a b a ikumu alawwaleen a
27
Q a la inna rasoolakumu alla th ee orsila ilaykum lamajnoon un
28
Q a la rabbu almashriqi wa a lmaghribi wam a baynahum a in kuntum taAAqiloon a
29
Q a la laini ittakha th ta il a han ghayree laajAAalannaka mina almasjooneen a
30
Q a la awalaw jituka bishayin mubeen in
31
Q a la fati bihi in kunta mina a l ssa diqeen a
32
Faalq a AAa sa hu fai tha hiya thuAAb a nun mubeen un
33
WanazaAAa yadahu fai tha hiya bay da o li l nn a th ireen a
34
Q a la lilmalai h awlahu inna h atha las ah irun AAaleem un
35
Yureedu an yukhrijakum min ar d ikum bisi h rihi fam atha tamuroon a
36
Q a loo arjih waakh a hu wa i bAAath fee almad a ini ha shireen a
37
Yatooka bikulli sa hha rin AAaleem in
38
FajumiAAa a l ssa h aratu limeeq a ti yawmin maAAloom in
39
Waqeela li l nn a si hal antum mujtamiAAoon a
40
LaAAallan a nattabiAAu a l ssa h arata in k a noo humu algh a libeen a
41
Falamm a j a a a l ssa h aratu q a loo lifirAAawna ainna lan a laajran in kunn a na h nu algh a libeen a
42
Q a la naAAam wainnakum i th an lamina almuqarrabeen a
43
Q a la lahum moos a alqoo m a antum mulqoon a
44
Faalqaw h ib a lahum waAAi s iyyahum waq a loo biAAizzati firAAawna inn a lana h nu algh a liboon a
45
Faalq a moos a AAa sa hu fai tha hiya talqafu m a yafikoon a
46
Faolqiya a l ssa h aratu s a jideen a
47
Q a loo a mann a birabbi alAA a lameen a
48
Rabbi moos a wah a roon a
49
Q a la a mantum lahu qabla an ath ana lakum innahu lakabeerukumu alla th ee AAallamakumu a l ssi h ra falasawfa taAAlamoona laoqa tt iAAanna aydiyakum waarjulakum min khil a fin walao s allibannakum ajmaAAeen a
50
Q a loo l a d ayra inn a il a rabbin a munqaliboon a
51
Inn a na t maAAu an yaghfira lan a rabbun a kha ta y a n a an kunn a awwala almumineen a
52
Waaw h ayn a il a moos a an asri biAAib a dee innakum muttabaAAoon a
53
Faarsala firAAawnu fee almad a ini ha shireen a
54
Inna h a ol a i lashir th imatun qaleeloon a
55
Wainnahum lan a lagh a i th oon a
56
Wainn a lajameeAAun hath iroon a
57
Faakhrajn a hum min jann a tin waAAuyoon in
58
Wakunoozin wamaq a min kareem in
59
Ka tha lika waawrathn a h a banee isr a eel a
60
FaatbaAAoohum mushriqeen a
61
Falamm a tar a a aljamAA a ni q a la a s ha bu moos a inn a lamudrakoon a
62
Q a la kall a inna maAAiya rabbee sayahdeen i
63
Faaw h ayn a il a moos a ani i d rib biAAa sa ka alba h ra fa i nfalaqa fak a na kullu firqin ka al tt awdi alAAa th eem i
64
Waazlafn a thamma al a khareen a
65
Waanjayn a moos a waman maAAahu ajmaAAeen a
66
Thumma aghraqn a al a khareen a
67
Inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
68
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
69
Wa o tlu AAalayhim nabaa ibr a heem a
70
I th q a la liabeehi waqawmihi m a taAAbudoon a
71
Q a loo naAAbudu a s n a man fana th allu lah a AA a kifeen a
72
Q a la hal yasmaAAoonakum i th tadAAoon a
73
Aw yanfaAAoonakum aw ya d urroon a
74
Q a loo bal wajadn a a b a an a ka tha lika yafAAaloon a
75
Q a la afaraaytum m a kuntum taAAbudoon a
76
Antum wa a b a okumu alaqdamoon a
77
Fainnahum AAaduwwun lee ill a rabba alAA a lameen a
78
Alla th ee khalaqanee fahuwa yahdeen i
79
Wa a lla th ee huwa yu t AAimunee wayasqeen i
80
Wai tha mari d tu fahuwa yashfeen i
81
Wa a lla th ee yumeetunee thumma yu h yeen i
82
Wa a lla th ee a t maAAu an yaghfira lee kha t eeatee yawma a l ddeen i
83
Rabbi hab lee h ukman waal h iqnee bi al ssa li h een a
84
Wa i jAAal lee lis a na s idqin fee al a khireen a
85
Wa i jAAalnee min warathati jannati a l nnaAAeem i
86
Wa i ghfir liabee innahu k a na mina a l dda lleen a
87
Wal a tukhzinee yawma yubAAathoon a
88
Yawma l a yanfaAAu m a lun wal a banoon a
89
Ill a man at a All a ha biqalbin saleem in
90
Waozlifati aljannatu lilmuttaqeen a
91
Waburrizati alja h eemu lilgh a ween a
92
Waqeela lahum ayna m a kuntum taAAbudoon a
93
Min dooni All a hi hal yan s uroonakum aw yanta s iroon a
94
Fakubkiboo feeh a hum wa a lgh a woon a
95
Wajunoodu ibleesa ajmaAAoon a
96
Q a loo wahum feeh a yakhta s imoon a
97
Ta A ll a hi in kunn a lafee d al a lin mubeen in
98
I th nusawweekum birabbi alAA a lameen a
99
Wam a a d allan a ill a almujrimoon a
100
Fam a lan a min sh a fiAAeen a
101
Wal a s adeeqin h ameem in
102
Falaw anna lan a karratan fanakoona mina almumineen a
103
Inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
104
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
105
Ka thth abat qawmu noo h in almursaleen a
106
I th q a la lahum akhoohum noo h un al a tattaqoon a
107
Innee lakum rasoolun ameen un
108
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
109
Wam a asalukum AAalayhi min ajrin in ajriya ill a AAal a rabbi alAA a lameen a
110
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
111
Q a loo anuminu laka wa i ttabaAAaka alar th aloon a
112
Q a la wam a AAilmee bim a k a noo yaAAmaloon a
113
In h is a buhum ill a AAal a rabbee law tashAAuroon a
114
Wam a an a bi ta ridi almumineen a
115
In an a ill a na th eerun mubeen un
116
Q a loo lain lam tantahi y a noo h u latakoonanna mina almarjoomeen a
117
Q a la rabbi inna qawmee ka thth aboon i
118
Fa i fta h baynee wabaynahum fat h an wanajjinee waman maAAiya mina almumineen a
119
Faanjayn a hu waman maAAahu fee alfulki almashhoon i
120
Thumma aghraqn a baAAdu alb a qeen a
121
Inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
122
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
123
Ka thth abat AA a dun almursaleen a
124
I th q a la lahum akhoohum hoodun al a tattaqoon a
125
Innee lakum rasoolun ameen un
126
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
127
Wam a asalukum AAalayhi min ajrin in ajriya ill a AAal a rabbi alAA a lameen a
128
Atabnoona bikulli reeAAin a yatan taAAbathoon a
129
Watattakhi th oona ma sa niAAa laAAallakum takhludoon a
130
Wai tha ba t ashtum ba t ashtum jabb a reen a
131
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
132
Wa i ttaqoo alla th ee amaddakum bim a taAAlamoon a
133
Amaddakum bianAA a min wabaneen a
134
Wajann a tin waAAuyoon in
135
Innee akh a fu AAalaykum AAa tha ba yawmin AAa th eem in
136
Q a loo saw a on AAalayn a awaAAa th ta am lam takun mina alw a AAi th een a
137
In h atha ill a khuluqu alawwaleen a
138
Wam a na h nu bimuAAa thth abeen a
139
Faka thth aboohu faahlakn a hum inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
140
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
141
Ka thth abat thamoodu almursaleen a
142
I th q a la lahum akhoohum sa li h un al a tattaqoon a
143
Innee lakum rasoolun ameen un
144
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
145
Wam a asalukum AAalayhi min ajrin in ajriya ill a AAal a rabbi alAA a lameen a
146
Atutrakoona fee m a h a hun a a mineen a
147
Fee jann a tin waAAuyoon in
148
WazurooAAin wanakhlin t alAAuh a ha d eem un
149
Watan h itoona mina aljib a li buyootan f a riheen a
150
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
151
Wal a tu t eeAAoo amra almusrifeen a
152
Alla th eena yufsidoona fee alar d i wal a yu s li h oon a
153
Q a loo innam a anta mina almusa hh areen a
154
M a anta ill a basharun mithlun a fati bi a yatin in kunta mina a l ssa diqeena
155
Q a la h ath ihi n a qatun lah a shirbun walakum shirbu yawmin maAAloom in
156
Wal a tamassooh a bisooin fayakhu th akum AAa tha bu yawmin AAa th eem in
157
FaAAaqarooh a faa s ba h oo n a dimeen a
158
Faakha th ahumu alAAa tha bu inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
159
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
160
Ka thth abat qawmu loo t in almursaleen a
161
I th q a la lahum akhoohum loo t un al a tattaqoon a
162
Innee lakum rasoolun ameen un
163
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
164
Wam a asalukum AAalayhi min ajrin in ajriya ill a AAal a rabbi alAA a lameen a
165
Atatoona a l thth ukr a na mina alAA a lameen a
166
Wata th aroona m a khalaqa lakum rabbukum min azw a jikum bal antum qawmun AA a doon a
167
Q a loo lain lam tantahi y a loo t u latakoonanna mina almukhrajeen a
168
Q a la innee liAAamalikum mina alq a leen a
169
Rabbi najjinee waahlee mimm a yaAAmaloon a
170
Fanajjayn a hu waahlahu ajmaAAeen a
171
Ill a AAajoozan fee algh a bireen a
172
Thumma dammarn a al a khareen a
173
Waam t arn a AAalayhim ma t aran fas a a ma t aru almun th areen a
174
Inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
175
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
176
Ka thth aba a s ha bu alaykati almursaleen a
177
I th q a la lahum shuAAaybun al a tattaqoon a
178
Innee lakum rasoolun ameen un
179
Fa i ttaqoo All a ha waa t eeAAoon i
180
Wam a asalukum AAalayhi min ajrin in ajriya ill a AAal a rabbi alAA a lameen a
181
Awfoo alkayla wal a takoonoo mina almukhsireen a
182
Wazinoo bi a lqis ta si almustaqeem i
183
Wal a tabkhasoo a l nn a sa ashy a ahum wal a taAAthaw fee alar d i mufsideen a
184
Wa i ttaqoo alla th ee khalaqakum wa a ljibillata alawwaleen a
185
Q a loo innam a anta mina almusa hh areen a
186
Wam a anta ill a basharun mithlun a wain na th unnuka lamina alk ath ibeen a
187
Faasqi t AAalayn a kisafan mina a l ssam a i in kunta mina a l ssa diqeen a
188
Q a la rabbee aAAlamu bim a taAAmaloon a
189
Faka thth aboohu faakha th ahum AAa tha bu yawmi a l thth ullati innahu k a na AAa tha ba yawmin AAa th eem in
190
Inna fee tha lika la a yatan wam a k a na aktharuhum mumineen a
191
Wainna rabbaka lahuwa alAAazeezu a l rra h eem u
192
Wainnahu latanzeelu rabbi alAA a lameen a
193
Nazala bihi a l rroo h u alameen u
194
AAal a qalbika litakoona mina almun th ireen a
195
Bilis a nin AAarabiyyin mubeen in
196
Wainnahu lafee zuburi alawwaleen a
197
Awalam yakun lahum a yatan an yaAAlamahu AAulam a o banee isr a eel a
198
Walaw nazzaln a hu AAal a baAA d i alaAAjameen a
199
Faqaraahu AAalayhim m a k a noo bihi mumineen a
200
Ka tha lika salakn a hu fee quloobi almujrimeen a
201
L a yuminoona bihi h att a yarawoo alAAa tha ba alaleem a
202
Fayatiyahum baghtatan wahum l a yashAAuroon a
203
Fayaqooloo hal na h nu mun th aroon a
204
AfabiAAa tha bin a yastaAAjiloon a
205
Afaraayta in mattaAAn a hum sineen a
206
Thumma j a ahum m a k a noo yooAAadoon a
207
M a aghn a AAanhum m a k a noo yumattaAAoon a
208
Wam a ahlakn a min qaryatin ill a lah a mun th iroon a
209
Th ikr a wam a kunn a th a limeen a
210
Wam a tanazzalat bihi a l shshay at een u
211
Wam a yanbaghee lahum wam a yasta t eeAAoon a
212
Innahum AAani a l ssamAAi lamaAAzooloona
213
Fal a tadAAu maAAa All a hi il a han a khara fatakoona mina almuAAa thth abeen a
214
Waan th ir AAasheerataka alaqrabeen a
215
Wa i khfi d jan ah aka limani ittabaAAaka mina almumineen a
216
Fain AAa s awka faqul innee bareeon mimm a taAAmaloon a
217
Watawakkal AAal a alAAazeezi a l rra h eem i
218
Alla th ee yar a ka h eena taqoom u
219
Wataqallubaka fee a l ss a jideen a
220
Innahu huwa a l ssameeAAu alAAaleem u
221
Hal onabbiokum AAal a man tanazzalu a l shshay at een u
222
Tanazzalu AAal a kulli aff a kin atheem in
223
Yulqoona a l ssamAAa waaktharuhum k ath iboon a
224
Wa al shshuAAar a o yattabiAAuhumu algh a woon a
225
Alam tara annahum fee kulli w a din yaheemoon a
226
Waannahum yaqooloona m a l a yafAAaloon a
227
Ill a alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti wa th akaroo All a ha katheeran wa i nta s aroo min baAAdi m a th ulimoo wasayaAAlamu alla th eena th alamoo ayya munqalabin yanqaliboon a