Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Ta seenmeem
2
Tilka a y a tu alkit a bi almubeen i
3
Natloo AAalayka min nabai moos a wafirAAawna bi a l h aqqi liqawmin yuminoon a
4
Inna firAAawna AAal a fee alar d i wajaAAala ahlah a shiyaAAan yasta d AAifu ta ifatan minhum yu th abbi h u abn a ahum wayasta h yee nis a ahum innahu k a na mina almufsideen a
5
Wanureedu an namunna AAal a alla th eena istu d AAifoo fee alar d i wanajAAalahum aimmatan wanajAAalahumu alw a ritheen a
6
Wanumakkina lahum fee alar d i wanuriya firAAawna wah a m a na wajunoodahum a minhum m a k a noo ya hth aroon a
7
Waaw h ayn a il a ommi moos a an ar d iAAeehi fai tha khifti AAalayhi faalqeehi fee alyammi wal a takh a fee wal a ta h zanee inn a r a ddoohu ilayki waj a AAiloohu mina almursaleen a
8
Fa i ltaqa t ahu a lu firAAawna liyakoona lahum AAaduwwan wa h azanan inna firAAawna wah a m a na wajunoodahum a k a noo kh at ieen a
9
Waq a lati imraatu firAAawna qurratu AAaynin lee walaka l a taqtuloohu AAas a an yanfaAAan a aw nattakhi th ahu waladan wahum l a yashAAuroon a
10
Waa s ba h a fu a du ommi moos a f a righan in k a dat latubdee bihi lawl a an raba t n a AAal a qalbih a litakoona mina almumineen a
11
Waq a lat liokhtihi qu ss eehi faba s urat bihi AAan junubin wahum l a yashAAuroon a
12
Wa h arramn a AAalayhi almar ad iAAa min qablu faq a lat hal adullukum AAal a ahli baytin yakfuloonahu lakum wahum lahu n as i h oon a
13
Faradadn a hu il a ommihi kay taqarra AAaynuh a wal a ta h zana walitaAAlama anna waAAda All a hi h aqqun wal a kinna aktharahum l a yaAAlamoon a
14
Walamm a balagha ashuddahu wa i staw a a tayn a hu h ukman waAAilman waka tha lika najzee almu h sineen a
15
Wadakhala almadeenata AAal a h eeni ghaflatin min ahlih a fawajada feeh a rajulayni yaqtatil a ni h atha min sheeAAatihi wah atha min AAaduwwihi fa i stagh a thahu alla th ee min sheeAAatihi AAal a alla th ee min AAaduwwihi fawakazahu moos a faqa da AAalayhi q a la h atha min AAamali a l shshay ta ni innahu AAaduwwun mu d illun mubeen un
16
Q a la rabbi innee th alamtu nafsee fa i ghfir lee faghafara lahu innahu huwa alghafooru a l rra h eem u
17
Q a la rabbi bim a anAAamta AAalayya falan akoona th aheeran lilmujrimeen a
18
Faa s ba h a fee almadeenati kh a ifan yataraqqabu fai tha alla th ee istan s arahu bi a lamsi yasta s rikhuhu q a la lahu moos a innaka laghawiyyun mubeen un
19
Falamm a an ar a da an yab t isha bi a lla th ee huwa AAaduwwun lahum a q a la y a moos a atureedu an taqtulanee kam a qatalta nafsan bi a lamsi in tureedu ill a an takoona jabb a ran fee alar d i wam a tureedu an takoona mina almu s li h een a
20
Waj a a rajulun min aq sa almadeenati yasAA a q a la y a moos a inna almalaa yatamiroona bika liyaqtulooka fa o khruj innee laka mina a l nn as i h een a
21
Fakharaja minh a kh a ifan yataraqqabu q a la rabbi najjinee mina alqawmi a l thth a limeen a
22
Walamm a tawajjaha tilq a a madyana q a la AAas a rabbee an yahdiyanee saw a a a l ssabeel i
23
Walamm a warada m a a madyana wajada AAalayhi ommatan mina a l nn a si yasqoona wawajada min doonihimu imraatayni ta th ood a ni q a la m a kha t bukum a q a lat a l a nasqee h att a yu s dira a l rriAA a o waaboon a shaykhun kabeer un
24
Fasaq a lahum a thumma tawall a il a a l thth illi faq a la rabbi innee lim a anzalta ilayya min khayrin faqeer un
25
Faj a athu i h d a hum a tamshee AAal a isti h y a in q a lat inna abee yadAAooka liyajziyaka ajra m a saqayta lan a falamm a j a ahu waqa ss a AAalayhi alqa s a s a q a la l a takhaf najawta mina alqawmi a l thth a limeen a
26
Q a lat i h d a hum a y a abati istajirhu inna khayra mani istajarta alqawiyyu alameen u
27
Q a la innee oreedu an onki h aka i h d a ibnatayya h a tayni AAal a an tajuranee tham a niya h ijajin fain atmamta AAashran famin AAindika wam a oreedu an ashuqqa AAalayka satajidunee in sh a a All a hu mina a l ssa li h een a
28
Q a la tha lika baynee wabaynaka ayyam a alajalayni qa d aytu fal a AAudw a na AAalayya wa A ll a hu AAal a m a naqoolu wakeel un
29
Falamm a qa da moos a alajala was a ra biahlihi a nasa min j a nibi a l tt oori n a ran q a la liahlihi omkuthoo innee a nastu n a ran laAAallee a teekum minh a bikhabarin aw ja th watin mina a l nn a ri laAAallakum ta st aloon a
30
Falamm a at a h a noodiya min sh at ii alw a di alaymani fee albuqAAati almub a rakati mina a l shshajarati an y a moos a innee an a All a hu rabbu alAA a lameen a
31
Waan alqi AAa sa ka falamm a ra a h a tahtazzu kaannah a j a nnun wall a mudbiran walam yuAAaqqib y a moos a aqbil wal a takhaf innaka mina al a mineen a
32
Osluk yadaka fee jaybika takhruj bay da a min ghayri sooin wa o d mum ilayka jan ah aka mina a l rrahbi fa tha nika burh a n a ni min rabbika il a firAAawna wamalaihi innahum k a noo qawman f a siqeen a
33
Q a la rabbi innee qataltu minhum nafsan faakh a fu an yaqtuloon i
34
Waakhee h a roonu huwa af s a h u minnee lis a nan faarsilhu maAAiya ridan yu s addiqunee innee akh a fu an yuka thth iboon i
35
Q a la sanashuddu AAa d udaka biakheeka wanajAAalu lakum a sul ta nan fal a ya s iloona ilaykum a bi a y a tin a antum a wamani ittabaAAakum a algh a liboon a
36
Falamm a j a ahum moos a bi a y a tin a bayyin a tin q a loo m a h atha ill a si h run muftaran wam a samiAAn a bih atha fee a b a in a alawwaleen a
37
Waq a la moos a rabbee aAAlamu biman j a a bi a lhud a min AAindihi waman takoonu lahu AA a qibatu a l dd a ri innahu l a yufli h u a l thth a limoon a
38
Waq a la firAAawnu y a ayyuh a almalao m a AAalimtu lakum min il a hin ghayree faawqid lee y a h a m a nu AAal a a l tt eeni fa i jAAal lee s ar h an laAAallee a tt aliAAu il a il a hi moos a wainnee laa th unnuhu mina alk ath ibeen a
39
Wa i stakbara huwa wajunooduhu fee alar d i bighayri al h aqqi wa th annoo annahum ilayn a l a yurjaAAoon a
40
Faakha th n a hu wajunoodahu fanaba th n a hum fee alyammi fa o n th ur kayfa k a na AA a qibatu a l thth a limeen a
41
WajaAAaln a hum aimmatan yadAAoona il a a l nn a ri wayawma alqiy a mati l a yun s aroon a
42
WaatbaAAn a hum fee h ath ihi a l dduny a laAAnatan wayawma alqiy a mati hum mina almaqboo h een a
43
Walaqad a tayn a moos a alkit a ba min baAAdi m a ahlakn a alquroona alool a ba sa ira li l nn a si wahudan wara h matan laAAallahum yata th akkaroon a
44
Wam a kunta bij a nibi algharbiyyi i th qa d ayn a il a moos a alamra wam a kunta mina a l shsh a hideen a
45
Wal a kinn a anshan a quroonan fata ta wala AAalayhimu alAAumuru wam a kunta th a wiyan fee ahli madyana tatloo AAalayhim a y a tin a wal a kinn a kunn a mursileen a
46
Wam a kunta bij a nibi a l tt oori i th n a dayn a wal a kin ra h matan min rabbika litun th ira qawman m a at a hum min na th eerin min qablika laAAallahum yata th akkaroon a
47
Walawl a an tu s eebahum mu s eebatun bim a qaddamat aydeehim fayaqooloo rabban a lawl a arsalta ilayn a rasoolan fanattabiAAa a y a tika wanakoona mina almumineen a
48
Falamm a j a ahumu al h aqqu min AAindin a q a loo lawl a ootiya mithla m a ootiya moos a awalam yakfuroo bim a ootiya moos a min qablu q a loo si h r a ni ta th a har a waq a loo inn a bikullin k a firoon a
49
Qul fatoo bikit a bin min AAindi All a hi huwa ahd a minhum a attabiAAhu in kuntum sa diqeen a
50
Fain lam yastajeeboo laka fa i AAlam annam a yattabiAAoona ahw a ahum waman a d allu mimmani ittabaAAa haw a hu bighayri hudan mina All a hi inna All a ha l a yahdee alqawma a l thth a limeen a
51
Walaqad wa ss aln a lahumu alqawla laAAallahum yata th akkaroon a
52
Alla th eena a tayn a humu alkit a ba min qablihi hum bihi yuminoon a
53
Wai tha yutl a AAalayhim q a loo a mann a bihi innahu al h aqqu min rabbin a inn a kunn a min qablihi muslimeen a
54
Ol a ika yutawna ajrahum marratayni bim a s abaroo wayadraoona bi a l h asanati a l ssayyiata wamimm a razaqn a hum yunfiqoon a
55
Wai tha samiAAoo allaghwa aAAra d oo AAanhu waq a loo lan a aAAm a lun a walakum aAAm a lukum sal a mun AAalaykum l a nabtaghee alj a hileen a
56
Innaka l a tahdee man a h babta wal a kinna All a ha yahdee man yash a o wahuwa aAAlamu bi a lmuhtadeen a
57
Waq a loo in nattabiAAi alhud a maAAaka nutakha tt af min ar d in a awalam numakkin lahum h araman a minan yujb a ilayhi thamar a tu kulli shayin rizqan min ladunn a wal a kinna aktharahum l a yaAAlamoon a
58
Wakam ahlakn a min qaryatin ba t irat maAAeeshatah a fatilka mas a kinuhum lam tuskan min baAAdihim ill a qaleelan wakunn a na h nu alw a ritheen a
59
Wam a k a na rabbuka muhlika alqur a h att a yabAAatha fee ommih a rasoolan yatloo AAalayhim a y a tin a wam a kunn a muhlikee alqur a ill a waahluh a th a limoon a
60
Wam a ooteetum min shayin famat a AAu al h ay a ti a l dduny a wazeenatuh a wam a AAinda All a hi khayrun waabq a afal a taAAqiloon a
61
Afaman waAAadn a hu waAAdan h asanan fahuwa l a qeehi kaman mattaAAn a hu mat a AAa al h ay a ti a l dduny a thumma huwa yawma alqiy a mati mina almu hd areen a
62
Wayawma yun a deehim fayaqoolu ayna shurak a iya alla th eena kuntum tazAAumoon a
63
Q a la alla th eena h aqqa AAalayhimu alqawlu rabban a h a ol a i alla th eena aghwayn a aghwayn a hum kam a ghawayn a tabarran a ilayka m a k a noo iyy a n a yaAAbudoon a
64
Waqeela odAAoo shurak a akum fadaAAawhum falam yastajeeboo lahum waraawoo alAAa tha ba law annahum k a noo yahtadoon a
65
Wayawma yun a deehim fayaqoolu m atha ajabtumu almursaleen a
66
FaAAamiyat AAalayhimu alanb a o yawmai th in fahum l a yatas a aloon a
67
Faamm a man t a ba wa a mana waAAamila sa li h an faAAas a an yakoona mina almufli h een a
68
Warabbuka yakhluqu m a yash a o wayakht a ru m a k a na lahumu alkhiyaratu sub ha na All a hi wataAA a l a AAamm a yushrikoon a
69
Warabbuka yaAAlamu m a tukinnu s udooruhum wam a yuAAlinoon a
70
Wahuwa All a hu l a il a ha ill a huwa lahu al h amdu fee alool a wa a l a khirati walahu al h ukmu wailayhi turjaAAoon a
71
Qul araaytum in jaAAala All a hu AAalaykumu allayla sarmadan il a yawmi alqiy a mati man il a hun ghayru All a hi yateekum bi d iy a in afal a tasmaAAoon a
72
Qul araaytum in jaAAala All a hu AAalaykumu a l nnah a ra sarmadan il a yawmi alqiy a mati man il a hun ghayru All a hi yateekum bilaylin taskunoona feehi afal a tub s iroon a
73
Wamin ra h matihi jaAAala lakumu allayla wa al nnah a ra litaskunoo feehi walitabtaghoo min fa d lihi walaAAallakum tashkuroon a
74
Wayawma yun a deehim fayaqoolu ayna shurak a iya alla th eena kuntum tazAAumoon a
75
WanazaAAn a min kulli ommatin shaheedan faquln a h a too burh a nakum faAAalimoo anna al h aqqa lill a hi wa d alla AAanhum m a k a noo yaftaroon a
76
Inna q a roona k a na min qawmi moos a fabagh a AAalayhim wa a tayn a hu mina alkunoozi m a inna maf a ti h ahu latanooo bi a lAAu s bati olee alquwwati i th q a la lahu qawmuhu l a tafra h inna All a ha l a yu h ibbu alfari h een a
77
Wa i btaghi feem a a t a ka All a hu a l dd a ra al a khirata wal a tansa na s eebaka mina a l dduny a waa h sin kam a a h sana All a hu ilayka wal a tabghi alfas a da fee alar d i inna All a ha l a yu h ibbu almufsideen a
78
Q a la innam a ooteetuhu AAal a AAilmin AAindee awalam yaAAlam anna All a ha qad ahlaka min qablihi mina alqurooni man huwa ashaddu minhu quwwatan waaktharu jamAAan wal a yusalu AAan th unoobihimu almujrimoon a
79
Fakharaja AAal a qawmihi fee zeenatihi q a la alla th eena yureedoona al h ay a ta a l dduny a y a layta lan a mithla m a ootiya q a roonu innahu la th oo h a thth in AAa th eem in
80
Waq a la alla th eena ootoo alAAilma waylakum thaw a bu All a hi khayrun liman a mana waAAamila sa li h an wal a yulaqq a h a ill a a l ssa biroon a
81
Fakhasafn a bihi wabid a rihi alar d a fam a k a na lahu min fiatin yan s uroonahu min dooni All a hi wam a k a na mina almunta s ireen a
82
Waa s ba h a alla th eena tamannaw mak a nahu bi a lamsi yaqooloona waykaanna All a ha yabsu t u a l rrizqa liman yash a o min AAib a dihi wayaqdiru lawl a an manna All a hu AAalayn a lakhasafa bin a waykaannahu l a yufli h u alk a firoon a
83
Tilka a l dd a ru al a khiratu najAAaluh a lilla th eena l a yureedoona AAuluwwan fee alar d i wal a fas a dan wa a lAA a qibatu lilmuttaqeen a
84
Man j a a bi a l h asanati falahu khayrun minh a waman j a a bi al ssayyiati fal a yujz a alla th eena AAamiloo a l ssayyi a ti ill a m a k a noo yaAAmaloon a
85
Inna alla th ee fara d a AAalayka alqur a na lar a dduka il a maAA a din qul rabbee aAAlamu man j a a bi a lhud a waman huwa fee d al a lin mubeen in
86
Wam a kunta tarjoo an yulq a ilayka alkit a bu ill a ra h matan min rabbika fal a takoonanna th aheeran lilk a fireen a
87
Wal a ya s uddunnaka AAan a y a ti All a hi baAAda i th onzilat ilayka wa o dAAu il a rabbika wal a takoonanna mina almushrikeen a
88
Wal a tadAAu maAAa All a hi il a han a khara l a il a ha ill a huwa kullu shayin h a likun ill a wajhahu lahu al h ukmu wailayhi turjaAAoon a