Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Y a ayyuh a a l nnabiyyu ittaqi All a ha wal a tu t iAAi alk a fireena wa a lmun a fiqeena inna All a ha k a na AAaleeman h akeem a n
2
Wa i ttabiAA m a yoo ha ilayka min rabbika inna All a ha k a na bim a taAAmaloona khabeer a n
3
Watawakkal AAal a All a hi wakaf a bi A ll a hi wakeel a n
4
M a jaAAala All a hu lirajulin min qalbayni fee jawfihi wam a jaAAala azw a jakumu all a ee tu th a hiroona minhunna ommah a tikum wam a jaAAala adAAiy a akum abn a akum tha likum qawlukum biafw a hikum wa A ll a hu yaqoolu al h aqqa wahuwa yahdee a l ssabeel a
5
OdAAoohum li a b a ihim huwa aqsa t u AAinda All a hi fain lam taAAlamoo a b a ahum faikhw a nukum fee a l ddeeni wamaw a leekum walaysa AAalaykum jun ah un feem a akh t atum bihi wal a kin m a taAAammadat quloobukum wak a na All a hu ghafooran ra h eem a n
6
A l nnabiyyu awl a bi a lmumineena min anfusihim waazw a juhu ommah a tuhum waoloo alar ha mi baAA d uhum awl a bibaAA d in fee kit a bi All a hi mina almumineena wa a lmuh a jireena ill a an tafAAaloo il a awliy a ikum maAAroofan k a na tha lika fee alkit a bi mas t oor a n
7
Wai th akha th n a mina a l nnabiyyeena meeth a qahum waminka wamin noo h in waibr a heema wamoos a waAAees a ibni maryama waakha th n a minhum meeth a qan ghalee th a n
8
Liyasala a l ssa diqeena AAan s idqihim waaAAadda lilk a fireena AAa tha ban aleem a n
9
Y a ayyuh a alla th eena a manoo o th kuroo niAAmata All a hi AAalaykum i th j a atkum junoodun faarsaln a AAalayhim ree h an wajunoodan lam tarawh a wak a na All a hu bim a taAAmaloona ba s eer a n
10
I th j a ookum min fawqikum wamin asfala minkum wai th z a ghati alab sa ru wabalaghati alquloobu al h an a jira wata th unnoona bi A ll a hi a l thth unoon a
11
Hun a lika ibtuliya almuminoona wazulziloo zilz a lan shadeed a n
12
Wai th yaqoolu almun a fiqoona wa a lla th eena fee quloobihim mara d un m a waAAadan a All a hu warasooluhu ill a ghuroor a n
13
Wai th q a lat ta ifatun minhum y a ahla yathriba l a muq a ma lakum fa i rjiAAoo wayasta th inu fareequn minhumu a l nnabiyya yaqooloona inna buyootan a AAawratun wam a hiya biAAawratin in yureedoona ill a fir a r a n
14
Walaw dukhilat AAalayhim min aq ta rih a thumma suiloo alfitnata la a tawh a wam a talabbathoo bih a ill a yaseer a n
15
Walaqad k a noo AA a hadoo All a ha min qablu l a yuwalloona aladb a ra wak a na AAahdu All a hi masool a n
16
Qul lan yanfaAAakumu alfir a ru in farartum mina almawti awi alqatli wai th an l a tumattaAAoona ill a qaleel a n
17
Qul man tha alla th ee yaAA s imukum mina All a hi in ar a da bikum sooan aw ar a da bikum ra h matan wal a yajidoona lahum min dooni All a hi waliyyan wal a na s eer a n
18
Qad yaAAlamu All a hu almuAAawwiqeena minkum wa a lq a ileena liikhw a nihim halumma ilayn a wal a yatoona albasa ill a qaleel a n
19
Ashi hh atan AAalaykum fai tha j a a alkhawfu raaytahum yan th uroona ilayka tadooru aAAyunuhum ka a lla th ee yughsh a AAalayhi mina almawti fai tha th ahaba alkhawfu salaqookum bialsinatin h id a din ashi hh atan AAal a alkhayri ol a ika lam yuminoo faa h ba t a All a hu aAAm a lahum wak a na tha lika AAal a All a hi yaseer a n
20
Ya h saboona ala h z a ba lam ya th haboo wain yati ala h z a bu yawaddoo law annahum b a doona fee alaAAr a bi yasaloona AAan anb a ikum walaw k a noo feekum m a q a taloo ill a qaleel a n
21
Laqad k a na lakum fee rasooli All a hi oswatun h asanatun liman k a na yarjoo All a ha wa a lyawma al a khira wa th akara All a ha katheer a n
22
Walamm a ra a almuminoona ala h z a ba q a loo h atha m a waAAadan a All a hu warasooluhu wa s adaqa All a hu warasooluhu wam a z a dahum ill a eem a nan watasleem a n
23
Mina almumineena rij a lun s adaqoo m a AA a hadoo All a ha AAalayhi faminhum man qa da na h bahu waminhum man yanta th iru wam a baddaloo tabdeel a n
24
Liyajziya All a hu a l ssa diqeena bi s idqihim wayuAAa thth iba almun a fiqeena in sh a a aw yatooba AAalayhim inna All a ha k a na ghafooran ra h eem a n
25
Waradda All a hu alla th eena kafaroo bighay th ihim lam yan a loo khayran wakaf a All a hu almumineena alqit a la wak a na All a hu qawiyyan AAazeez a n
26
Waanzala alla th eena th a haroohum min ahli alkit a bi min s ay as eehim waqa th afa fee quloobihimu a l rruAAba fareeqan taqtuloona watasiroona fareeq a n
27
Waawrathakum ar d ahum wadiy a rahum waamw a lahum waar d an lam ta t aooh a wak a na All a hu AAal a kulli shayin qadeer a n
28
Y a ayyuh a a l nnabiyyu qul liazw a jika in kuntunna turidna al h ay a ta a l dduny a wazeenatah a fataAA a layna omattiAAkunna waosarri h kunna sar ah an jameel a n
29
Wain kuntunna turidna All a ha warasoolahu wa al dd a ra al a khirata fainna All a ha aAAadda lilmu h sin a ti minkunna ajran AAa th eem a n
30
Y a nis a a a l nnabiyyi man yati minkunna bif ah ishatin mubayyinatin yu da AAaf lah a alAAa tha bu d iAAfayni wak a na tha lika AAal a All a hi yaseer a n
31
Waman yaqnut minkunna lill a hi warasoolihi wataAAmal sa li h an nutih a ajrah a marratayni waaAAtadn a lah a rizqan kareem a n
32
Y a nis a a a l nnabiyyi lastunna kaa h adin mina a l nnis a i ini ittaqaytunna fal a takh d aAAna bi a lqawli faya t maAAa alla th ee fee qalbihi mara d un waqulna qawlan maAAroof a n
33
Waqarna fee buyootikunna wal a tabarrajna tabarruja alj a hiliyyati alool a waaqimna a l ss al a ta wa a teena a l zzak a ta waa t iAAna All a ha warasoolahu innam a yureedu All a hu liyu th hiba AAankumu a l rrijsa ahla albayti wayu t ahhirakum ta t heer a n
34
Wa o th kurna m a yutl a fee buyootikunna min a y a ti All a hi wa a l h ikmati inna All a ha k a na la t eefan khabeer a n
35
Inna almuslimeena wa a lmuslim a ti wa a lmumineena wa a lmumin a ti wa a lq a niteena wa a lq a nit a ti wa al ssa diqeena wa al ssa diq a ti wa al ssa bireena wa al ssa bir a ti wa a lkh a shiAAeena wa a lkh a shiAA a ti wa a lmuta s addiqeena wa a lmuta s addiq a ti wa al ssa imeena wa al ssa im a ti wa a l ha fi th eena furoojahum wa a l ha fi th a ti wa al ththa kireena All a ha katheeran wa al ththa kir a ti aAAadda All a hu lahum maghfiratan waajran AAa th eem a n
36
Wam a k a na limuminin wal a muminatin i tha qa da All a hu warasooluhu amran an yakoona lahumu alkhiyaratu min amrihim waman yaAA s i All a ha warasoolahu faqad d alla d al a lan mubeen a n
37
Wai th taqoolu lilla th ee anAAama All a hu AAalayhi waanAAamta AAalayhi amsik AAalayka zawjaka wa i ttaqi All a ha watukhfee fee nafsika m a All a hu mubdeehi watakhsh a a l nn a sa wa A ll a hu a h aqqu an takhsh a hu falamm a qa da zaydun minh a wa t aran zawwajn a kah a likay l a yakoona AAal a almumineena h arajun fee azw a ji adAAiy a ihim i tha qa d aw minhunna wa t aran wak a na amru All a hi mafAAool a n
38
M a k a na AAal a a l nnabiyyi min h arajin feem a fara d a All a hu lahu sunnata All a hi fee alla th eena khalaw min qablu wak a na amru All a hi qadaran maqdoor a n
39
Alla th eena yuballighoona ris a l a ti All a hi wayakhshawnahu wal a yakhshawna a h adan ill a All a ha wakaf a bi A ll a hi h aseeb a n
40
M a k a na mu h ammadun ab a a h adin min rij a likum wal a kin rasoola All a hi wakh a tama a l nnabiyyeena wak a na All a hu bikulli shayin AAaleem a n
41
Y a ayyuh a alla th eena a manoo o th kuroo All a ha th ikran katheer a n
42
Wasabbi h oohu bukratan waa s eel a n
43
Huwa alla th ee yu s allee AAalaykum wamal a ikatuhu liyukhrijakum mina a l thth ulum a ti il a a l nnoori wak a na bi a lmumineena ra h eem a n
44
Ta h iyyatuhum yawma yalqawnahu sal a mun waaAAadda lahum ajran kareem a n
45
Y a ayyuh a a l nnabiyyu inn a arsaln a ka sh a hidan wamubashshiran wana th eer a n
46
Wad a AAiyan il a All a hi bii th nihi wasir a jan muneer a n
47
Wabashshiri almumineena bianna lahum mina All a hi fa d lan kabeer a n
48
Wal a tu t iAAi alk a fireena wa a lmun a fiqeena wadaAA a tha hum watawakkal AAal a All a hi wakaf a bi A ll a hi wakeel a n
49
Y a ayyuh a alla th eena a manoo i tha naka h tumu almumin a ti thumma t allaqtumoohunna min qabli an tamassoohunna fam a lakum AAalayhinna min AAiddatin taAAtaddoonah a famattiAAoohunna wasarri h oohunna sar ah an jameel a n
50
Y a ayyuh a a l nnabiyyu inn a a h laln a laka azw a jaka all a tee a tayta ojoorahunna wam a malakat yameenuka mimm a af a a All a hu AAalayka waban a ti AAammika waban a ti AAamm a tika waban a ti kh a lika waban a ti kh a l a tika all a tee h a jarna maAAaka wa i mraatan muminatan in wahabat nafsah a li l nnabiyyi in ar a da a l nnabiyyu an yastanki h ah a kh a li s atan laka min dooni almumineena qad AAalimn a m a fara d n a AAalayhim fee azw a jihim wam a malakat aym a nuhum likayl a yakoona AAalayka h arajun wak a na All a hu ghafooran ra h eem a n
51
Turjee man tash a o minhunna watuwee ilayka man tash a o wamani ibtaghayta mimman AAazalta fal a jun ah a AAalayka tha lika adn a an taqarra aAAyunuhunna wal a ya h zanna wayar d ayna bim a a taytahunna kulluhunna wa A ll a hu yaAAlamu m a fee quloobikum wak a na All a hu AAaleeman h aleem a n
52
L a ya h illu laka a l nnis a o min baAAdu wal a an tabaddala bihinna min azw a jin walaw aAAjabaka h usnuhunna ill a m a malakat yameenuka wak a na All a hu AAal a kulli shayin raqeeb a n
53
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a tadkhuloo buyoota a l nnabiyyi ill a an yu th ana lakum il a t aAA a min ghayra n a th ireena in a hu wal a kin i tha duAAeetum fa o dkhuloo fai tha t aAAimtum fa i ntashiroo wal a mustaniseena li h adeethin inna tha likum k a na yu th ee a l nnabiyya fayasta h yee minkum wa A ll a hu l a yasta h yee mina al h aqqi wai tha saaltumoohunna mat a AAan fa i saloohunna min war a i h ij a bin tha likum a t haru liquloobikum waquloobihinna wam a k a na lakum an tu th oo rasoola All a hi wal a an tanki h oo azw a jahu min baAAdihi abadan inna tha likum k a na AAinda All a hi AAa th eem a n
54
In tubdoo shayan aw tukhfoohu fainna All a ha k a na bikulli shayin AAaleem a n
55
L a jun ah a AAalayhinna fee a b a ihinna wal a abn a ihinna wal a ikhw a nihinna wal a abn a i ikhw a nihinna wal a abn a i akhaw a tihinna wal a nis a ihinna wal a m a malakat aym a nuhunna wa i ttaqeena All a ha inna All a ha k a na AAal a kulli shayin shaheed a n
56
Inna All a ha wamal a ikatahu yu s alloona AAal a a l nnabiyyi y a ayyuh a alla th eena a manoo s alloo AAalayhi wasallimoo tasleem a n
57
Inna alla th eena yu th oona All a ha warasoolahu laAAanahumu All a hu fee a l dduny a wa a l a khirati waaAAadda lahum AAa tha ban muheen a n
58
Wa a lla th eena yu th oona almumineena wa a lmumin a ti bighayri m a iktasaboo faqadi i h tamaloo buht a nan waithman mubeen a n
59
Y a ayyuh a a l nnabiyyu qul liazw a jika waban a tika wanis a i almumineena yudneena AAalayhinna min jal a beebihinna tha lika adn a an yuAArafna fal a yu th ayna wak a na All a hu ghafooran ra h eem a n
60
Lain lam yantahi almun a fiqoona wa a lla th eena fee quloobihim mara d un wa a lmurjifoona fee almadeenati lanughriyannaka bihim thumma l a yuj a wiroonaka feeh a ill a qaleel a n
61
MalAAooneena aynam a thuqifoo okhi th oo waquttiloo taqteel a n
62
Sunnata All a hi fee alla th eena khalaw min qablu walan tajida lisunnati All a hi tabdeel a n
63
Yasaluka a l nn a su AAani a l ss a AAati qul innam a AAilmuh a AAinda All a hi wam a yudreeka laAAalla a l ss a AAata takoonu qareeb a n
64
Inna All a ha laAAana alk a fireena waaAAadda lahum saAAeer a n
65
Kh a lideena feeh a abadan l a yajidoona waliyyan wal a na s eer a n
66
Yawma tuqallabu wujoohuhum fee a l nn a ri yaqooloona y a laytan a a t aAAn a All a ha waa t aAAn a a l rrasool a
67
Waq a loo rabban a inn a a t aAAn a s a datan a wakubar a an a faa d alloon a a l ssabeel a
68
Rabban a a tihim d iAAfayni mina alAAa tha bi wa i lAAanhum laAAnan kabeer a n
69
Y a ayyuh a alla th eena a manoo l a takoonoo ka a lla th eena ath aw moos a fabarraahu All a hu mimm a q a loo wak a na AAinda All a hi wajeeh a n
70
Y a ayyuh a alla th eena a manoo ittaqoo All a ha waqooloo qawlan sadeed a n
71
Yu s li h lakum aAAm a lakum wayaghfir lakum th unoobakum waman yu t iAAi All a ha warasoolahu faqad f a za fawzan AAa th eem a n
72
Inn a AAara d n a alam a nata AAal a a l ssam a w a ti wa a lar d i wa a ljib a li faabayna an ya h milnah a waashfaqna minh a wa h amalah a alins a nu innahu k a na th alooman jahool a n
73
LiyuAAa thth iba All a hu almun a fiqeena wa a lmun a fiq a ti wa a lmushrikeena wa a lmushrik a ti wayatooba All a hu AAal a almumineena wa a lmumin a ti wak a na All a hu ghafooran ra h eem a n