Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Al h amdu lill a hi f at iri a l ssam a w a ti wa a lar d i j a AAili almal a ikati rusulan olee ajni h atin mathn a wathul a tha warub a AAa yazeedu fee alkhalqi m a yash a o inna All a ha AAal a kulli shayin qadeer un
2
M a yafta h i All a hu li l nn a si min ra h matin fal a mumsika lah a wam a yumsik fal a mursila lahu min baAAdihi wahuwa alAAazeezu al h akeem u
3
Y a ayyuh a a l nn a su o th kuroo niAAmata All a hi AAalaykum hal min kh a liqin ghayru All a hi yarzuqukum mina a l ssam a i wa a lar d i l a il a ha ill a huwa faann a tufakoon a
4
Wain yuka thth ibooka faqad kut hth ibat rusulun min qablika wail a All a hi turjaAAu alomoor u
5
Y a ayyuh a a l nn a su inna waAAda All a hi h aqqun fal a taghurrannakumu al h ay a tu a l dduny a wal a yaghurrannakum bi A ll a hi algharoor u
6
Inna a l shshay ta na lakum AAaduwwun fa i ttakhi th oohu AAaduwwan innam a yadAAoo h izbahu liyakoonoo min a s ha bi a l ssaAAeer i
7
Alla th eena kafaroo lahum AAa tha bun shadeedun wa a lla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti lahum maghfiratun waajrun kabeer un
8
Afaman zuyyina lahu sooo AAamalihi fara a hu h asanan fainna All a ha yu d illu man yash a o wayahdee man yash a o fal a ta th hab nafsuka AAalayhim h asar a tin inna All a ha AAaleemun bim a ya s naAAoon a
9
Wa A ll a hu alla th ee arsala a l rriy ah a fatutheeru sa ha ban fasuqn a hu il a baladin mayyitin faa h yayn a bihi alar d a baAAda mawtih a ka tha lika a l nnushoor u
10
Man k a na yureedu alAAizzata falill a hi alAAizzatu jameeAAan ilayhi ya s AAadu alkalimu a l tt ayyibu wa a lAAamalu a l ssa li h u yarfaAAuhu wa a lla th eena yamkuroona a l ssayyi a ti lahum AAa tha bun shadeedun wamakru ol a ika huwa yaboor u
11
Wa A ll a hu khalaqakum min tur a bin thumma min nu t fatin thumma jaAAalakum azw a jan wam a ta h milu min onth a wal a ta d aAAu ill a biAAilmihi wam a yuAAammaru min muAAammarin wal a yunqa s u min AAumurihi ill a fee kit a bin inna tha lika AAal a All a hi yaseer un
12
Wam a yastawee alba h r a ni h atha AAa th bun fur a tun s a ighun shar a buhu wah atha mil h un oj a jun wamin kullin takuloona la h man t ariyyan watastakhrijoona h ilyatan talbasoonah a watar a alfulka feehi maw a khira litabtaghoo min fa d lihi walaAAallakum tashkuroon a
13
Yooliju allayla fee a l nnah a ri wayooliju a l nnah a ra fee allayli wasakhkhara a l shshamsa wa a lqamara kullun yajree liajalin musamman tha likumu All a hu rabbukum lahu almulku wa a lla th eena tadAAoona min doonihi m a yamlikoona min qi t meer in
14
In tadAAoohum l a yasmaAAoo duAA a akum walaw samiAAoo m a istaj a boo lakum wayawma alqiy a mati yakfuroona bishirkikum wal a yunabbioka mithlu khabeer in
15
Y a ayyuh a a l nn a su antumu alfuqar a o il a All a hi wa A ll a hu huwa alghaniyyu al h ameed u
16
In yasha yu th hibkum wayati bikhalqin jadeed in
17
Wam a tha lika AAal a All a hi biAAazeez in
18
Wal a taziru w a ziratun wizra okhr a wain tadAAu muthqalatun il a h imlih a l a yu h mal minhu shayon walaw k a na tha qurb a innam a tun th iru alla th eena yakhshawna rabbahum bi a lghaybi waaq a moo a l ss al a ta waman tazakk a fainnam a yatazakk a linafsihi wail a All a hi alma s eer u
19
Wam a yastawee alaAAm a wa a lba s eer u
20
Wal a a l thth ulum a tu wal a a l nnoor u
21
Wal a a l thth illu wal a al h aroor u
22
Wam a yastawee ala h y a o wal a alamw a tu inna All a ha yusmiAAu man yash a o wam a anta bimusmiAAin man fee alquboor i
23
In anta ill a na th eer un
24
Inn a arsaln a ka bi a l h aqqi basheeran wana th eeran wain min ommatin ill a khal a feeh a na th eer un
25
Wain yuka thth ibooka faqad ka thth aba alla th eena min qablihim j a athum rusuluhum bi a lbayyin a ti wabi al zzuburi wabi a lkit a bi almuneer i
26
Thumma akha th tu alla th eena kafaroo fakayfa k a na nakeer i
27
Alam tara anna All a ha anzala mina a l ssam a i m a an faakhrajn a bihi thamar a tin mukhtalifan alw a nuh a wamina aljib a li judadun bee d un wa h umrun mukhtalifun alw a nuh a waghar a beebu sood un
28
Wamina a l nn a si wa al ddaw a bbi wa a lanAA a mi mukhtalifun alw a nuhu ka tha lika innam a yakhsh a All a ha min AAib a dihi alAAulam a o inna All a ha AAazeezun ghafoor un
29
Inna alla th eena yatloona kit a ba All a hi waaq a moo a l ss al a ta waanfaqoo mimm a razaqn a hum sirran waAAal a niyatan yarjoona tij a ratan lan taboor a
30
Liyuwaffiyahum ojoorahum wayazeedahum min fa d lihi innahu ghafoorun shakoor un
31
Wa a lla th ee aw h ayn a ilayka mina alkit a bi huwa al h aqqu mu s addiqan lim a bayna yadayhi inna All a ha biAAib a dihi lakhabeerun ba s eer un
32
Thumma awrathn a alkit a ba alla th eena i st afayn a min AAib a din a faminhum th a limun linafsihi waminhum muqta s idun waminhum s a biqun bi a lkhayr a ti bii th ni All a hi tha lika huwa alfa d lu alkabeer u
33
Jann a tu AAadnin yadkhuloonah a yu h allawna feeh a min as a wira min th ahabin waluluan walib a suhum feeh a h areer un
34
Waq a loo al h amdu lill a hi alla th ee a th haba AAann a al h azana inna rabban a laghafoorun shakoor un
35
Alla th ee a h allan a d a ra almuq a mati min fa d lihi l a yamassun a feeh a na s abun wal a yamassun a feeh a lughoob un
36
Wa a lla th eena kafaroo lahum n a ru jahannama l a yuq da AAalayhim fayamootoo wal a yukhaffafu AAanhum min AAa tha bih a ka tha lika najzee kulla kafoor in
37
Wahum ya st arikhoona feeh a rabban a akhrijn a naAAmal sa li h an ghayra alla th ee kunn a naAAmalu awalam nuAAammirkum m a yata th akkaru feehi man ta th akkara waj a akumu a l nna th eeru fa th ooqoo fam a li l thth a limeena min na s eer in
38
Inna All a ha AA a limu ghaybi a l ssam a w a ti wa a lar d i innahu AAaleemun bi tha ti a l ss udoor i
39
Huwa alla th ee jaAAalakum khal a ifa fee alar d i faman kafara faAAalayhi kufruhu wal a yazeedu alk a fireena kufruhum AAinda rabbihim ill a maqtan wal a yazeedu alk a fireena kufruhum ill a khas a r a n
40
Qul araaytum shurak a akumu alla th eena tadAAoona min dooni All a hi aroonee m atha khalaqoo mina alar d i am lahum shirkun fee a l ssam a w a ti am a tayn a hum kit a ban fahum AAal a bayyinatin minhu bal in yaAAidu a l thth a limoona baAA d uhum baAA d an ill a ghuroor a n
41
Inna All a ha yumsiku a l ssam a w a ti wa a lar d a an tazool a walain z a lat a in amsakahum a min a h adin min baAAdihi innahu k a na h aleeman ghafoor a n
42
Waaqsamoo bi A ll a hi jahda aym a nihim lain j a ahum na th eerun layakoonunna ahd a min i h d a alomami falamm a j a ahum na th eerun m a z a dahum ill a nufoor a n
43
Istikb a ran fee alar d i wamakra a l ssayyii wal a ya h eequ almakru a l ssayyio ill a biahlihi fahal yan th uroona ill a sunnata alawwaleena falan tajida lisunnati All a hi tabdeelan walan tajida lisunnati All a hi ta h weel a n
44
Awalam yaseeroo fee alar d i fayan th uroo kayfa k a na AA a qibatu alla th eena min qablihim wak a noo ashadda minhum quwwatan wam a k a na All a hu liyuAAjizahu min shayin fee a l ssam a w a ti wal a fee alar d i innahu k a na AAaleeman qadeer a n
45
Walaw yu a khi th u All a hu a l nn a sa bim a kasaboo m a taraka AAal a th ahrih a min d a bbatin wal a kin yuakhkhiruhum il a ajalin musamman fai tha j a a ajaluhum fainna All a ha k a na biAAib a dihi ba s eer a n