Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
Ha meem
2
AAaynseenq a f
3
Ka tha lika yoo h ee ilayka wail a alla th eena min qablika All a hu alAAazeezu al h akeem u
4
Lahu m a fee a l ssam a w a ti wam a fee alar d i wahuwa alAAaliyyu alAAa th eem u
5
Tak a du a l ssam a w a tu yatafa tt arna min fawqihinna wa a lmal a ikatu yusabbi h oona bi h amdi rabbihim wayastaghfiroona liman fee alar d i al a inna All a ha huwa alghafooru a l rra h eem u
6
Wa a lla th eena ittakha th oo min doonihi awliy a a All a hu h afee th un AAalayhim wam a anta AAalayhim biwakeel in
7
Waka tha lika aw h ayn a ilayka qur a nan AAarabiyyan litun th ira omma alqur a waman h awlah a watun th ira yawma aljamAAi l a rayba feehi fareequn fee aljannati wafareequn fee a l ssaAAeer i
8
Walaw sh a a All a hu lajaAAalahum ommatan w ah idatan wal a kin yudkhilu man yash a o fee ra h matihi wa al thth a limoona m a lahum min waliyyin wal a na s eer in
9
Ami ittakha th oo min doonihi awliy a a fa A ll a hu huwa alwaliyyu wahuwa yu h yee almawt a wahuwa AAal a kulli shayin qadeer un
10
Wam a ikhtalaftum feehi min shayin fa h ukmuhu il a All a hi tha likumu All a hu rabbee AAalayhi tawakkaltu wailayhi oneeb u
11
F at iru a l ssam a w a ti wa a lar d i jaAAala lakum min anfusikum azw a jan wamina alanAA a mi azw a jan ya th raokum feehi laysa kamithlihi shayon wahuwa a l ssameeAAu alba s eer u
12
Lahu maq a leedu a l ssam a w a ti wa a lar d i yabsu t u a l rrizqa liman yash a o wayaqdiru innahu bikulli shayin AAaleem un
13
SharaAAa lakum mina a l ddeeni m a wa ssa bihi noo h an wa a lla th ee aw h ayn a ilayka wam a wa ss ayn a bihi ibr a heema wamoos a waAAees a an aqeemoo a l ddeena wal a tatafarraqoo feehi kabura AAal a almushrikeena m a tadAAoohum ilayhi All a hu yajtabee ilayhi man yash a o wayahdee ilayhi man yuneeb u
14
Wam a tafarraqoo ill a min baAAdi m a j a ahumu alAAilmu baghyan baynahum walawl a kalimatun sabaqat min rabbika il a ajalin musamman laqu d iya baynahum wainna alla th eena oorithoo alkit a ba min baAAdihim lafee shakkin minhu mureeb in
15
Fali tha lika fa o dAAu wa i staqim kam a omirta wal a tattabiAA ahw a ahum waqul a mantu bim a anzala All a hu min kit a bin waomirtu liaAAdila baynakum All a hu rabbun a warabbukum lan a aAAm a lun a walakum aAAm a lukum l a h ujjata baynan a wabaynakumu All a hu yajmaAAu baynan a wailayhi alma s eer u
16
Wa a lla th eena yu ha jjoona fee All a hi min baAAdi m a istujeeba lahu h ujjatuhum d ah i d atun AAinda rabbihim waAAalayhim gha d abun walahum AAa tha bun shadeed un
17
All a hu alla th ee anzala alkit a ba bi a l h aqqi wa a lmeez a ni wam a yudreeka laAAalla a l ss a AAata qareeb un
18
YastaAAjilu bih a alla th eena l a yuminoona bih a wa a lla th eena a manoo mushfiqoona minh a wayaAAlamoona annah a al h aqqu al a inna alla th eena yum a roona fee a l ss a AAati lafee d al a lin baAAeed in
19
All a hu la t eefun biAAib a dihi yarzuqu man yash a o wahuwa alqawiyyu alAAazeez u
20
Man k a na yureedu h artha al a khirati nazid lahu fee h arthihi waman k a na yureedu h artha a l dduny a nutihi minh a wam a lahu fee al a khirati min na s eeb in
21
Am lahum shurak a o sharaAAoo lahum mina a l ddeeni m a lam ya th an bihi All a hu walawl a kalimatu alfa s li laqu d iya baynahum wainna a l thth a limeena lahum AAa tha bun aleem un
22
Tar a a l thth a limeena mushfiqeena mimm a kasaboo wahuwa w a qiAAun bihim wa a lla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti fee raw da ti aljann a ti lahum m a yash a oona AAinda rabbihim tha lika huwa alfa d lu alkabeer u
23
Tha lika alla th ee yubashshiru All a hu AAib a dahu alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti qul l a asalukum AAalayhi ajran ill a almawaddata fee alqurb a waman yaqtarif h asanatan nazid lahu feeh a h usnan inna All a ha ghafoorun shakoor un
24
Am yaqooloona iftar a AAal a All a hi ka th iban fain yashai All a hu yakhtim AAal a qalbika wayam h u All a hu alb at ila wayu h iqqu al h aqqa bikalim a tihi innahu AAaleemun bi tha ti a l ss udoor i
25
Wahuwa alla th ee yaqbalu a l ttawbata AAan AAib a dihi wayaAAfoo AAani a l ssayyiati wayaAAlamu m a tafAAaloon a
26
Wayastajeebu alla th eena a manoo waAAamiloo a l ssa li ha ti wayazeeduhum min fa d lihi wa a lk a firoona lahum AAa tha bun shadeed un
27
Walaw basa t a All a hu a l rrizqa liAAib a dihi labaghaw fee alar d i wal a kin yunazzilu biqadarin m a yash a o innahu biAAib a dihi khabeerun ba s eer un
28
Wahuwa alla th ee yunazzilu alghaytha min baAAdi m a qana t oo wayanshuru ra h matahu wahuwa alwaliyyu al h ameed u
29
Wamin a y a tihi khalqu a l ssam a w a ti wa a lar d i wam a baththa feehim a min d a bbatin wahuwa AAal a jamAAihim i tha yash a o qadeer un
30
Wam a a sa bakum min mu s eebatin fabim a kasabat aydeekum wayaAAfoo AAan katheer in
31
Wam a antum bimuAAjizeena fee alar d i wam a lakum min dooni All a hi min waliyyin wal a na s eer in
32
Wamin a y a tihi aljaw a ri fee alba h ri ka a laAAl a m i
33
In yasha yuskini a l rree h a faya th lalna raw a kida AAal a th ahrihi inna fee tha lika la a y a tin likulli s abb a rin shakoor in
34
Aw yoobiqhunna bim a kasaboo wayaAAfu AAan katheer in
35
WayaAAlama alla th eena yuj a diloona fee a y a tin a m a lahum min ma h ee s in
36
Fam a ooteetum min shayin famat a AAu al h ay a ti a l dduny a wam a AAinda All a hi khayrun waabq a lilla th eena a manoo waAAal a rabbihim yatawakkaloon a
37
Wa a lla th eena yajtaniboona kab a ira alithmi wa a lfaw ah isha wai tha m a gha d iboo hum yaghfiroon a
38
Wa a lla th eena istaj a boo lirabbihim waaq a moo a l ss al a ta waamruhum shoor a baynahum wamimm a razaqn a hum yunfiqoon a
39
Wa a lla th eena i tha a sa bahumu albaghyu hum yanta s iroon a
40
Wajaz a o sayyiatin sayyiatun mithluh a faman AAaf a waa s la h a faajruhu AAal a All a hi innahu l a yu h ibbu a l thth a limeen a
41
Walamani inta s ara baAAda th ulmihi faol a ika m a AAalayhim min sabeel in
42
Innam a a l ssabeelu AAal a alla th eena ya th limoona a l nn a sa wayabghoona fee alar d i bighayri al h aqqi ol a ika lahum AAa tha bun aleem un
43
Walaman s abara waghafara inna tha lika lamin AAazmi alomoor i
44
Waman yu d lili All a hu fam a lahu min waliyyin min baAAdihi watar a a l thth a limeena lamm a raawoo alAAa tha ba yaqooloona hal il a maraddin min sabeel in
45
Watar a hum yuAAra d oona AAalayh a kh a shiAAeena mina a l thth ulli yan th uroona min t arfin khafiyyin waq a la alla th eena a manoo inna alkh a sireena alla th eena khasiroo anfusahum waahleehim yawma alqiy a mati al a inna a l thth a limeena fee AAa tha bin muqeem in
46
Wam a k a na lahum min awliy a a yan s uroonahum min dooni All a hi waman yu d lili All a hu fam a lahu min sabeel in
47
Istajeeboo lirabbikum min qabli an yatiya yawmun l a maradda lahu mina All a hi m a lakum min maljain yawmai th in wam a lakum min nakeer in
48
Fain aAAra d oo fam a arsaln a ka AAalayhim h afee th an in AAalayka ill a albal a ghu wainn a i tha a th aqn a alins a na minn a ra h matan fari h a bih a wain tu s ibhum sayyiatun bim a qaddamat aydeehim fainna alins a na kafoor un
49
Lill a hi mulku a l ssam a w a ti wa a lar d i yakhluqu m a yash a o yahabu liman yash a o in a than wayahabu liman yash a o a l thth ukoor a
50
Aw yuzawwijuhum th ukr a nan wain a than wayajAAalu man yash a o AAaqeeman innahu AAaleemun qadeer un
51
Wam a k a na libasharin an yukallimahu All a hu ill a wa h yan aw min war a i h ij a bin aw yursila rasoolan fayoo h iya bii th nihi m a yash a o innahu AAaliyyun h akeem un
52
Waka tha lika aw h ayn a ilayka roo h an min amrin a m a kunta tadree m a alkit a bu wal a aleem a nu wal a kin jaAAaln a hu nooran nahdee bihi man nash a o min AAib a din a wainnaka latahdee il a s ir at in mustaqeem in
53
S ir at i All a hi alla th ee lahu m a fee a l ssam a w a ti wam a fee alar d i al a il a All a hi ta s eeru alomoor u