Support & Feedback
alim.org
Remember Settings

1
L a oqsimu bih atha albalad i
2
Waanta h illun bih atha albalad i
3
Waw a lidin wam a walad a
4
Laqad khalaqn a alins a na fee kabad in
5
Aya h sabu an lan yaqdira AAalayhi a h ad un
6
Yaqoolu ahlaktu m a lan lubad a n
7
Aya h sabu an lam yarahu a h ad un
8
Alam najAAal lahu AAaynayn i
9
Walis a nan washafatayn i
10
Wahadayn a hu a l nnajdayn i
11
Fal a iqta h ama alAAaqaba ta
12
Wam a adr a ka m a alAAaqaba tu
13
Fakku raqaba tin
14
Aw i t AA a mun fee yawmin th ee masghaba tin
15
Yateeman tha maqraba tin
16
Aw miskeenan tha matraba tin
17
Thumma k a na mina alla th eena a manoo wataw as aw bi al ss abri wataw as aw bi a lmar h ama ti
18
Ol a ika a s ha bu almaymana ti
19
Wa a lla th eena kafaroo bi a y a tin a hum a s ha bu almashama ti
20
AAalayhim n a run mu s ada tun